Διοίκηση

Η Σχολή καλύπτει μια ενότητα συγγενών επιστημονικών κλάδων και εξασφαλίζει τη διεπιστημονική προσέγγιση, τη μεταξύ τους επικοινωνία και τον αναγκαίο για τη διδασκαλία και την έρευνα συντονισμό τους. Η Σχολή εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των Τμημάτων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών τους. 

Τα Οργανα της Σχολής είναι: 

  • ο Κοσμήτορας
  • η Κοσμητεία και 
  • η Γενική Συνέλευση

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ
Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ακαδ. Έτος 2017-2018


Καθηγητής Γ. Σιώμκος
Κοσμήτορας Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων
 

Καθηγητής Κων. Καραμάνης
Πρόεδρος Τμήματος ΟΔΕ

Καθηγητής Βλάσης Σταθακόπουλος
Πρόεδρος Τμήματος Μ&Ε

Αν. Καθηγήτρια Α. Παπαδάκη
Πρόεδρος Τμήματος ΛΟΧΡΗ

Καθηγητής Διομήδης Σπινέλλης
Πρόεδρος Τμήματος ΔΕΤ

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής απαρτίζεται από τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες της σχολής, καθώς και έναν εκπρόσωπο, ανά κατηγορία, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), που ορίζονται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία μεταξύ του προσωπικού των οικείων κατηγοριών.