ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα

Ιστότοπος ΠΜΣ: http://mscis.cs.aueb.gr/
Στο Τμήμα Πληροφορικής λειτουργεί το πρώτο εξειδικευμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα από το ακαδημαϊκό έτος 1993-94, με συνεχώς αυξανόμενη επιτυχία. 
Το πρόγραμμα σπουδών είναι δυναμικό και σύγχρονο. Χαρακτηρίζεται από την ολοκληρωμένη προσέγγιση του αντικειμένου των Πληροφοριακών Συστημάτων με ιδιαίτερη έμφαση στο στέρεο τεχνολογικό υπόβαθρο. Στηρίζεται στις διεθνείς επιστημονικές τάσεις και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ελληνικής, αλλά και της διεθνούς αγοράς εργασίας. 
Στο πρόγραμμα διδάσκουν κάθε χρόνο Έλληνες και ξένοι καθηγητές με μεγάλη διδακτική και ερευνητική εμπειρία, τόσο στον Ελληνικό όσο και στο διεθνή χώρο. Οι υλικοτεχνικές υποδομές (βιβλιοθήκη, εργαστήρια, πρόσβαση στο Διαδίκτυο) είναι υψηλών προδιαγραφών.
Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση:

  • Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στα Πληροφοριακά Συστήματα, και
  • Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.).

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή ειδικευμένων γνώσεων  μεταπτυχιακού επιπέδου στον τομέα των Πληροφοριακών Συστημάτων προς πτυχιούχους ΑΕΙ και ΑΤΕΙ. 
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης και στην ανάπτυξη της διεπιστημονικής προσέγγισης και έρευνας στα Πληροφοριακά Συστήματα, καθώς και στην ανάπτυξη εξελιγμένων εφαρμογών Πληροφορικής.
Το πρόγραμμα αποσκοπεί επίσης στη δημιουργία ειδικευμένων επιστημόνων, εφοδιασμένων με θεωρητικές, αλλά και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, ικανών να καλύψουν με επάρκεια τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων και των οργανισμών στο πεδίο του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της διαχείρισης των Πληροφοριακών Συστημάτων.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Η διάρκεια φοίτησης για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) και συνήθως δεκαοκτώ (18) μήνες, δηλαδή δύο (2) εξάμηνα μαθημάτων ακολουθούμενα από την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Για το Διδακτορικό Δίπλωμα απαιτούνται τουλάχιστον έξι (6) εξάμηνα επιπλέον.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Η αξιολόγηση της επίδοσης βασίζεται σε εξετάσεις και σε εργασίες που εκπονούνται σε κάθε μάθημα.