Αλλαγή αιθουσών μαθήματος «Χρηματοοικονομική Οικονομετρία»

Αλλαγή αιθουσών μαθήματος «Χρηματοοικονομική Οικονομετρία»

ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ 15:00-17:00 ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 25/05/2022 Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ TEAMS ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=5f40736a-acf7-4d92-9d77-974309666ecf&tenantId=ad5ba4a2-7857-4ea1-895e-b3d5207a174f&threadId=19_f4575e0765ae499e9fd79fdfaed66883@thread.tacv2&messageId=1653291063942&language=el-GR

ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15:00-17:00  ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/05/2022 Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ TEAMS ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af4575e0765ae499e9fd79fdfaed66883%40thread.tacv2/1653581735665?context=%7b%22Tid%22%3a%22ad5ba4a2-7857-4ea1-895e-b3d5207a174f%22%2c%22Oid%22%3a%225f40736a-acf7-4d92-9d77-974309666ecf%22%7d