Διαδικασία πλήρωσης μίας θέσης Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική.» (από αναπομπή φακέλου διαδικασίας πλήρωσης της θέσης)

Διαδικασία πλήρωσης μίας θέσης Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική.» (από αναπομπή φακέλου διαδικασίας πλήρωσης της θέσης)