Διαδικασία πλήρωσης μίας θέσης Καθηγητής Α’ Βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Διεθνής Χρηματοδοτική»