Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά»

Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά»