Δράση ενημέρωσης υποψήφιων φοιτητών για συμπλήρωση Μηχανογραφικού Δελτίου