Ορισμός Συμβούλων Σπουδών και Συντονιστή ECTS του τμήματος