Δομή Προγράμματος Σπουδών

Το πρόγραμμα και των δύο τμημάτων (πλήρους και μερικής φοίτησης) περιλαμβάνει μαθήματα 60 πιστωτικών μονάδων,  εκ των οποίων 30 μονάδες υποχρεωτικών και 30 μονάδες μαθημάτων επιλογής, και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας 15 πιστωτικών μονάδων. 

Τα μαθήματα κατανέμονται σε τρεις διδακτικές περιόδους εντός του ακαδημαϊκού έτους ως εξής:

  • Περίοδος Α: 1/10- 20/12, εξετάσεων συμπεριλαμβανομένων
  • Περίοδος Β: 10/1- 31/3, εξετάσεων συμπεριλαμβανομένων
  • Περίοδος Γ:  1/4-20/06 (πλην διακοπών Πάσχα), εξετάσεων συμπεριλαμβανομένων

Οι φοιτητές του τμήματος πλήρους φοίτησης παρακολουθούν μαθήματα σε τρεις διαδοχικές διδακτικές περιόδους, από τον Οκτώβριο έως τον Ιούνιο, και εκπονούν την διπλωματική εργασία αμέσως μετά τη λήξη της τρίτης διδακτικής περιόδου και έως την έναρξη της πρώτης διδακτικής περιόδου του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.

Οι φοιτητές του τμήματος μερικής φοίτησης παρακολουθούν μαθήματα σε έξι διαδοχικές διδακτικές περιόδους, από τον Οκτώβριο ενός ακαδημαϊκού έτους έως τον Ιούνιο του επομένου, και εκπονούν την διπλωματική εργασία κατά τη διάρκεια του δεύτερου ακαδημαϊκού έτους φοίτησης.