Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων Διανομής και Μεταφοράς

Κωδικός: 
8133
Εξάμηνο: 
7ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων

Στόχος του μαθήματος είναι η ανάλυση και ο σχεδιασμός συστημάτων διανομής και μεταφορών. Το μάθημα χωρίζεται σε δύο βασικές θεματικές ενότητες. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται το περιβάλλον, η δομή, η οργάνωση, και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος μεταφορών, τα χαρακτηριστικά της προσφοράς και ζήτησης, πρότυπα πρόβλεψης της ζήτησης εμπορευματικών μεταφορών, καθώς και τα κριτήρια μέτρησης των επιπτώσεων από τη λειτουργία του συστήματος μεταφορών. Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει την παρουσίαση και ανάλυση προβλημάτων μεταφοράς και διανομής και την ανάπτυξη μαθηματικών προτύπων για την επίλυσή τους.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να:

  • Κατανοούν το περιβάλλον, τη δομή, και τη λειτουργία του συστήματος μεταφορών
  • Αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν πρότυπα πρόβλεψης ζήτησης για μεταφορές
  • Κατανοούν τα χαρακτηριστικά των προβλημάτων διανομής και μεταφορών
  • Αναπτύσσουν και να επιλύουν μαθηματικά πρότυπα βελτιστοποίησης διανομής και μεταφορών
  • Κατανοούν τις δυνατότητες των τεχνολογιών και τις επιπτώσεις τους στη διοίκηση συστημάτων διανομής και μεταφορών.

 Τα περιεχόμενα του μαθήματος καλύπτουν τις παρακάτω ενότητες:

  • Ανάλυση του Συστήματος Μεταφορών: Συστατικά στοιχεία, δομή και περιβάλλον του συστήματος μεταφορών, χαρακτηριστικά της προσφοράς και ζήτησης, κριτήρια μέτρησης της απόδοσης και επιπτώσεις από τη λειτουργία του συστήματος μεταφορών (ενέργεια, περιβάλλον, ασφάλεια).
  • Πρόβλεψη Ζήτησης για Μεταφορές: Κατηγοριοποίηση προτύπων πρόβλεψης της ζήτησης μεταφορών, διαδικασία ανάπτυξης και επιλογής προτύπων, παραδείγματα εφαρμογής προτύπων πρόβλεψης της ζήτησης μεταφορών.
  • Προβλήματα Σχεδιασμού Συστημάτων Διανομής και Μεταφορών: Εισαγωγικές έννοιες, κατηγοριοποίηση προτύπων επίλυσης προβλημάτων διανομής, μεταφοράς και χωροθέτησης εγκαταστάσεων, διατύπωση μαθηματικών προτύπων που αφορούν στο σύστημα διανομής και μεταφορών, εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων.
  • Τεχνολογίες Τηλεματικής και Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στις Μεταφορές: Παρουσίαση τεχνολογιών τηλεματικής και εφαρμογών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.