Βιβλία και Συλλογικοί Τόμοι

Κυκλοφόρησε το βιβλίο «Στρατηγική και διακυβέρνηση για την επόμενη ημέρα», εκδόσεις Ι. Σιδέρη, 2021 (ISBN: 978-960-08-0880-3), υπό την επιμέλεια του Καθηγητή του Τμήματος Γεώργιου Δουκίδη και της Επίκουρης Καθηγήτριας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Κλεοπάτρας Μπαρδάκη. Η πανδημία ανέδειξε και δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στους περισσότερους τομείς της οικονομίας, στη διακυβέρνηση σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο, καθώς και στην κοινωνική ζωή. Παράλληλα, υπήρξε καταλύτης στην ταχύτερη υιοθέτηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, ώστε να συνεχισθεί η οικονομική και κοινωνική ζωή. Ο περιορισμός των μετακινήσεων και η κοινωνική αποστασιοποίηση επέβαλαν, μεταξύ άλλων, την τηλεργασία και τηλεκπαίδευση, καθώς και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Αντίστοιχα, η διατάραξη των αλυσίδων εφοδιασμού, οι απότομες αυξομειώσεις της ζήτησης και η αύξηση των ηλεκτρονικών αγορών έδειξαν πως οι επιχειρήσεις χρειάζεται να επενδύσουν στην ψηφιοποίησή τους, σε στρατηγικές που εξασφαλίζουν ευελιξία, καινοτομία και βιωσιμότητα, όπως και στην καλλιέργεια νέων δεξιοτήτων. Σκοπός αυτού του βιβλίου είναι η ανάλυση των προβλημάτων και προκλήσεων που προκάλεσε η πανδημία σε βασικούς τομείς της επιχειρηματικής ζωής, στη δημόσια διακυβέρνηση και στην κοινωνική ζωή. Με επίγνωση πως η μετά-Covid εποχή θα είναι διαφορετική, το βιβλίο προτείνει σειρά δράσεων, πρακτικών και στρατηγικών προς τις επιχειρήσεις και τους φορείς δημόσιας πολιτικής, που χρειάζεται να συνεργαστούν, ώστε να έλθει η ανάκαμψη από τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας. Τα κεφάλαια κατανέμονται σε δύο μέρη: Το πρώτο μέρος αφορά στους βασικούς τομείς της οικονομίας, κοινωνίας, επιχειρηματικότητας και δημόσιας διοίκησης που επηρεάστηκαν από την πανδημία. Αναλύονται οι προκλήσεις και προτείνονται λύσεις για: τη βιομηχανία στο πλαίσιο της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης, την εφοδιαστική αλυσίδα, το λιανεμπόριο, τη συμπεριφορά των καταναλωτών, τη δημόσια διακυβέρνηση και την καινοτομία και επιχειρηματικότητα. Το δεύτερο μέρος αφορά στις νέες πρακτικές, δράσεις και στρατηγικές που αναπτύχθηκαν για να συνεχισθεί η οικονομική και κοινωνική ζωή στο πλαίσιο μιας νέας κανονικότητας. Αναλύονται οι προκλήσεις και προτείνονται λύσεις για: τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, το ηλεκτρονικό εμπόριο, την τηλεργασία, την τηλεκπαίδευση και τη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου. Το βιβλίο αποτελεί συνέχεια μελέτης από το Ερευνητικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών τον Οκτώβριο 2020 που αφορούσε στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της τεχνογνωσίας των ερευνητών του για τη διατύπωση προτάσεων λύσεων προς τις επιχειρήσεις και τους δημόσιους φορείς με στόχο την ανάκαμψη από την πανδημία.


Ο A. Kαθ. Μανώλης Κρητικός είχε την γενική επιμέλεια στην Ελληνική γλώσσα του βιβλίου με τον Αγγλικό τίτλο "Calculus & ITS APPLICATIONS", των διακεκριμένων καθηγητών Larry J. Goldstein, David C. Lay, David I. Schneider και Nakhle H. Asmar, του εκδοτικού οίκου Pearson Education από τον εκδοτικό οίκο Broken Hill (ISBN: 9789925576395). Ο ελληνικός τίτλος του βιλίου είναι «Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός - Θεωρία και Εφαρμογές» και κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2020. Το βιβλίο αποτελείται από 12 κεφάλαια και καλύπτει τον Διαφορικό και Ολοκληρωτικό Λογισμό. Μεγάλο μέρος του περιλαμβάνει λυμένα προβλήματα, κατάλληλα για φοιτητές με αντικείμενο σπουδών τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, την Οικονομική Επιστήμη και την Τεχνολογία. Συγκεκριμένα, στην ύλη του έχουν συμπεριληφθεί 520 λυμένα προβλήματα και 4200 ασκήσεις. Ειδικότερα, το παρόν σύγγραμμα καλύπτει την έννοια της συνάρτησης, της παραγώγου και εφαρμογές της, τις τεχνικές παραγώγισης, τις εκθετικές και λογαριθμικές συναρτήσεις, το αόριστο και ορισμένο ολοκλήρωμα, τις συναρτήσεις πολλών μεταβλητών, την μέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων, τις τριγωνομετρικές συναρτήσεις, τα διπλά ολοκληρώματα, τις τεχνικές ολοκλήρωσης, τις προσεγγιστικές μεθόδους ολοκλήρωσης, τις διαφορικές εξισώσεις, τα πολυώνυμα Taylor, τις απειροσειρές και τις πιθανότητες στην Ανάλυση. Επίσης, σε κάθε κεφάλαιο υπάρχει τεχνολογικό μέρος, στο οποίο παρουσιάζεται η επίλυση προβλημάτων μέσω χρήσης κατάλληλου λογισμικού.


Book by As. Prof. P. Louridas with title "Algorithms", The MIT Press Essential Knowledge Series, 2020 (ISBN 9780262539029). An accessible introduction to algorithms, explaining not just what they are but how they work, with examples from a wide range of application areas. Digital technology runs on algorithms, sets of instructions that describe how to do something efficiently. Application areas range from search engines to tournament scheduling, DNA sequencing, and machine learning. Arguing that every educated person today needs to have some understanding of algorithms and what they do, in this volume in the MIT Press Essential Knowledge series, Panos Louridas offers an introduction to algorithms that is accessible to the nonspecialist reader. Louridas explains not just what algorithms are but also how they work, offering a wide range of examples and keeping mathematics to a minimum. After discussing what an algorithm does and how its effectiveness can be measured, Louridas covers three of the most fundamental applications areas: graphs, which describe networks, from eighteenth-century problems to today's social networks; searching, and how to find the fastest way to search; and sorting, and the importance of choosing the best algorithm for particular tasks. He then presents larger-scale applications: PageRank, Google's founding algorithm; and neural networks and deep learning. Finally, Louridas describes how all algorithms are nothing more than simple moves with pen and paper, and how from such a humble foundation rise all their spectacular achievements.


Κυκλοφόρησε η δεύτερη έκδοση του βιβλίου του Αν. Καθ. Ι. Νικολάου και της Αν. Καθ. Μ. Βακόλα με τίτλο «Οργανωσιακή Ψυχολογία και Συμπεριφορά», Εκδόσεις Rosili, 2019 (ISBN 978-618-5131-59-3). Το βιβλίο αυτό είναι γραμμένο για να προσφέρει την πρόσφατη γνώση στα επιστημονικά αντικείμενα της οργανωσιακής ψυχολογίας και συμπεριφοράς. Η νέα, δεύτερη έκδοση του βιβλίου περιλαμβάνει μια σημαντική συνεργασία με στελέχη επιχειρήσεων που προσφέρουν πρακτικά παραδείγματα σε πραγματικά προβλήματα του εργασιακού χώρου. Η φιλοσοφία και η επιστημονική του προσέγγιση, στηρίζεται στις αρχές του evidence based management που σημαίνει ότι το βιβλίο στηρίζεται σε πρόσφατα ερευνητικά ευρήματα αλλά και στις βέλτιστες πρακτικές στο χώρο των επιχειρήσεων και των οργανισμών.


Κυκλοφόρησε το συλλογικό έργο του ερευνητικού εργαστηρίου ELTRUN με τίτλο «Το Ψηφιακό Μέλλον: Μετασχηματισμός • Στρατηγική • Διακυβέρνηση • Τεχνολογίες», Εκδόσεις Ι. Σιδέρη, 2019 (ISBN 978-960-08-0834-6), υπό την επιμέλεια του Καθ. Γ. Δουκίδη. Οι ψηφιακές τεχνολογίες δεν βοηθούν πλέον τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς μόνο για την αύξηση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και διαχειριστικής αποδοτικότητάς τους. Υποστηρίζουν την επιχειρηματική μεταμόρφωσή τους μέσω εκτενών, σχεδιασμένων εκ νέου, επιχειρηματικών διαδικασιών, όπως, για παράδειγμα, η συνολική εξυπηρέτηση των πελατών/πολιτών σε όλο τον κύκλο ζωής τους και ανεξαρτήτως καναλιού. Επίσης, υποστηρίζουν τη δημιουργία νέων υπηρεσιών και νέων επιχειρηματικών μοντέλων, που είτε επαναπροσδιορίζουν την αλυσίδα αξίας συγκεκριμένων κλάδων ή δημιουργούν νέους επιχειρηματικούς κλάδους. Σκοπός αυτού του βιβλίου είναι η ανάλυση του ψηφιακού περιβάλλοντος και η διερεύνηση των αναδυόμενων ψηφιακών αλλαγών λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων, των αναγκών των πολιτών και των στρατηγικών των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας, δίνοντας έμφαση στην Ελλάδα. Τα κεφάλαια κατανέμονται σε τέσσερα μέρη: Το πρώτο μέρος αφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό σε επίπεδο εξυπηρέτησης, λειτουργικών διαδικασιών και επιχειρηματικού μοντέλου. Αναλύονται οι ψηφιακές καινοτομίες, νέα ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα, η αναγκαία εταιρική κουλτούρα στους ψηφιακούς οργανισμούς, νέοι κλαδικοί μετασχηματισμοί όπως οι ψηφιακές πλατφόρμες, νέες διαδικασίες όπως η εξυπηρέτηση πελατών και οι δυνατότητες μετασχηματισμού που επιφέρουν ψηφιακές τεχνολογίες όπως μεγάλα δεδομένα, διαδίκτυο αντικειμένων (IoT) κ.λπ.


Book by As. Prof. P. Louridas with title "Real-World Algorithms: A Beginner's Guide", The MIT Press, 2017 (ISBN 9780262035705). An introduction to algorithms for readers with no background in advanced mathematics or computer science, emphasizing examples and real-world problems. Algorithms are what we do in order not to have to do something. Algorithms consist of instructions to carry out tasks—usually dull, repetitive ones. Starting from simple building blocks, computer algorithms enable machines to recognize and produce speech, translate texts, categorize and summarize documents, describe images, and predict the weather. A task that would take hours can be completed in virtually no time by using a few lines of code in a modern scripting program. This book offers an introduction to algorithms through the real-world problems they solve. The algorithms are presented in pseudocode and can readily be implemented in a computer language. The book presents algorithms simply and accessibly, without overwhelming readers or insulting their intelligence. Readers should be comfortable with mathematical fundamentals and have a basic understanding of how computers work; all other necessary concepts are explained in the text. After presenting background in pseudocode conventions, basic terminology, and data structures, chapters cover compression, cryptography, graphs, searching and sorting, hashing, classification, strings, and chance. Each chapter describes real problems and then presents algorithms to solve them. Examples illustrate the wide range of applications, including shortest paths as a solution to paragraph line breaks, strongest paths in elections systems, hashes for song recognition, voting power Monte Carlo methods, and entropy for machine learning. Real-World Algorithms can be used by students in disciplines from economics to applied sciences. Computer science majors can read it before using a more technical text.


Κυκλοφόρησε το βιβλίο του Καθ. Δ. Μπουραντά και της Ομότιμης Καθ. Ν. Παπαλεξανδρή με τίτλο «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού», Εκδόσεις Μπένου, 2016 (ISBN 978-960-359-24-5). Η παρούσα έκδοση απευθύνεται: α. Στους σπουδαστές Διοίκησης Επιχειρήσεων, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς που αποτελούν και τα μελλοντικά στελέχη στο χώρο των επιχειρήσεων και οργανισμών. β. Στα στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού που καλούνται να εφαρμόσουν εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης προσωπικού γ. Στα στελέχη επιχειρήσεων, ασχέτως ειδικότητας, που αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση θέματα διοίκησης και σχέσεων με το ανθρώπινο δυναμικό και δ. Σε όλους όσους παρακολουθούν σπουδές σε διάφορες ειδικότητες και πρόκειται να απασχοληθούν ή ακόμα και να συνεργαστούν με επιχειρήσεις και οργανισμούς καθώς είναι χρήσιμο να γνωρίζουν τον τρόπο και τις μεθόδους διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Με στόχο την κατανόηση των εννοιών, του περιεχομένου και των συγχρόνων εξελίξεων της διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, το παρόν βιβλίο στοχεύει στο να καλύψει τις βασικές ανάγκες γνώσης και πληροφόρησης όλων των ομάδων αναγνωστικού κοινού που έχουν άμεσο ή έμμεσο ενδιαφέρον για την τόσο σημαντική αυτή λειτουργία της σύγχρονης επιχείρησης.


Book by Prof. D.Spinellis with title "Effective Debugging: 66 Specific Ways to Debug Software and Systems", Addison-Wesley 2016. Finding and fixing errors in computing systems is an important and difficult task. Often debugging consumes most of the time in our workday, and mastering the required techniques and skills can take a lifetime. The Effective Debugging book shortens the long learning trip required to become an expert debugger by categorizing, explaining, and illustrating scores of methods, strategies, techniques, and tools that can be used to pinpoint those elusive, pestering bugs. Through this book intermediate and experienced software developers and IT professionals will expand the arsenal of effective debugging techniques they can employ in their everyday work. This book is based on the author's more than quarter-century developer experience in industry and in academia. Over the years the author noted down every debugging technique he used or encountered in a variety of settings and languages. The surprisingly large number and wide breadth of these techniques prompted him to classify them, detail them, and share them with fellow developers in Effective Debugging.


Κυκλοφόρησε το βιβλίο του Καθ. Δ. Μπουραντά με τίτλο «Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων», Εκδόσεις Μπένου, 2015 (ISBN 9789603591177). Ο λόγος ύπαρξης των επιχειρήσεων και των οργανισμών είναι η δημιουργία αξιών για την ικανοποίηση των ανθρώπων. Αυτό προϋποθέτει την αποδοτική και αποτελεσματική χρήση και αξιοποίηση των διαθέσιμων υλικών και άυλων πόρων. Τα επιστημονικά πεδία της Διοίκησης των Επιχειρήσεων και του Μάνατζμεντ μας παρέχουν έννοιες, αρχές, θεωρίες, μεθόδους και τεχνικές που έχουν ως στόχο την αποδοτικότητα, την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και την επιτυχία των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Γι αυτό, τα διοικητικά στελέχη έχουν ανάγκη να αποκτήσουν, να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν την εν λόγω γνώση. Είναι βέβαιο ότι η επιτυχημένη καριέρα των στελεχών εξαρτάται κυρίως από τις διοικητικές και ηγετικές γνώσεις και ικανότητές τους και όχι τόσο από τις γνώσεις που αφορούν την επαγγελματική τους εξειδίκευση.


Κυκλοφόρησε το βιβλίο του Καθ. Δ. Μπουραντά με τίτλο "Οι Μεγάλοι Φιλόσοφοι και το Προσωπικό Μάνατζμεντ", Εκδόσεις Πατάκη, 2015 (ISBN: 9789601662930). Το να είμαστε αποτελεσματικοί σε ό,τι κάνουμε είναι το κλειδί για μια επιτυχημένη προσωπική και επαγγελματική ζωή, αφού πρακτικά αυτό σημαίνει να επιτυγχάνουμε τους στόχους μας και τα επιθυμητά αποτελέσματα με τον καλύτερο τρόπο και τις μικρότερες θυσίες. Από τα λόγια των μεγάλων φιλοσόφων μπορούμε να αντλήσουμε πολύτιμες αρχές για να κάνουμε σωστές επιλογές και να τις υλοποιούμε αποτελεσματικά, ώστε να επιτυγχάνουμε αυτά που θέλουμε σε οποιοδήποτε τομέα της ζωής μας. Το βιβλίο αυτό συνδυάζει τα διδάγματα της φιλοσοφίας με την επιστήμη, τις μεθόδους και τις τεχνικές του προσωπικού μάνατζμεντ και της αυτο-ηγεσίας και συμβάλλει ουσιαστικά στην προσωπική και επαγγελματική αποτελεσματικότητα. Έτσι αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τη βελτίωση του τρόπου σκέψης, των ικανοτήτων, των προσωπικών χαρακτηριστικών, των συναισθημάτων και των συμπεριφορών, που είναι απαραίτητοι παράγοντες για να επιτυγχάνουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα και να ζούμε όσο γίνεται καλύτερα.


Κυκλοφόρησε η β' έκδοση του βιβλίου του Καθ. Δ. Μπουραντά με τίτλο «Μάνατζμεντ», Εκδόσεις Μπένου, 2015 (ISBN 978-960-359-118-4). Παρ' ότι οι κοινωνικές επιστήμες δεν εξελίσσονται όπως οι τεχνολογικές μέσω ριζικών ανακαλύψεων (π.χ. internet), η πρόοδος μέσω της συσσώρευσης νέας γνώσης είναι συνεχής. Η νέα γνώση που προστέθηκε στο Μάνατζμεντ την τελευταία δεκαετία, είναι σαφώς πιο περιορισμένη σε σύγκριση με την αντίστοιχη της προηγούμενης. Παρ' όλα αυτά νέα ζητήματα για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς έχουν αναδειχθεί, νέες ιδέες και καλές πρακτικές έχουν αναπτυχθεί που περιλαμβάνονται σε τούτη την έκδοση του βιβλίου. Εκτός αυτού, η εμπειρία και η ωρίμανση του συγγραφέα είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της παρουσίασης αρκετών ζητημάτων της προηγούμενης έκδοσης. Οι καιροί που έχουμε ν' αντιμετωπίσουμε απαιτούν πλέον από τα στελέχη περισσότερη προσπάθεια για κατανόηση και προσαρμογή της επιστημονικής γνώσης και των καλών πρακτικών του Μάνατζμεντ.


Book by As. Prof. Ioannis Nikolaou and As. Prof. Janneke K. Oostrom with title "Employee Recruitment, Selection, and Assessment: Contemporary Issues for Theory and Practice", Psychology Press, 2015. Personnel selection is changing. Whilst traditional face-to-face interviews are still common, the range of assessment processes that inform the selection of candidates is increasingly diverse, taking advantage not only of new technologies, but also using new methods and strategies, such as assessment centres and personality testing. This new collection looks at the most important contemporary issues in recruitment, selection and assessment today, highlighting the latest research from the perspective of both recruiter and applicant.


Book by Prof. Dimitris Bourantas and Ms Vasia Agapitou with the title "Leadership Meta-Competencies: Discovering Hidden Virtues", ASHGATE, 2014, ISBN-13: 978-1472420688. This book doesn't offer overrated success stories which in most cases cannot be imitated. It contains no check lists or recipes for success and it presents no theoretically-based models. The meta-competencies discussed in this refreshing book are timeless virtues of which effective leaders seem to possess, but which are rarely if ever included in lists of competencies in the vast business leadership literature. They include: Existential intelligence - distinct from the much discussed emotional intelligence, is about the ability to pose questions and reflect on fundamental issues in ways that develop a mature ability to interpret the world and better understand other people. Phronesis - is the ability to exercise sound judgement based on skilful application of moral and political rationality. Solitude - is a voluntary state achieved when an individual has the ability to momentarily withdraw and be free of external pressures and demands in order to concentrate on desired mental-cognitive activities. Trust building - is more often discussed in leadership literature. As a leadership competence it is about the ability to be credible, show trust in and respect for other people and inspire trust. For the curious business practitioner, business student, or business educator wishing to consider aspects of leadership competence that have to some extent been hidden or forgotten, this book introduces the notion of meta-competences and deals in detail with them.


Book by Prof. D.Spinellis with title "The Elements of Computing Style: 200+ Tips for Busy Knowledge Workers", Leanpub (e-book), CreateSpace (print), 2014. Bookstore shelves are full of beginners' guides and software-specific manuals. These, occasionally useful, books won't help you if you're already versant in computer technology but use it in a suboptimal way, wasting your valuable time performing repetitive tasks or struggling with easily avoidable problems. Computing style is what distinguishes a computer expert from a user who just gets by. Although following a few tips won't make you a computing guru, you can readily bridge a large part of the productivity gap between you and an expert by following this book's advice. The 200+ tips included in the book can provide 80% of an expert's effectiveness. The text covers all aspects of computing use: computer-related work habits; web searching and surfing; email handling and etiquette; working with documents, spreadsheets, and presentations; essential advice on typography, data management, security, privacy, and digital preservation; travelling; IT equipment; system administration; ergonomics; entertainment. Most professionals, even seasoned computer users, fail to use computing technology in its full potential. This short book provides specific advice that delivers immediate improvements in effectiveness and job performance.


Κυκλοφόρησε το βιβλίο του Καθ. Γρηγόρη Πραστάκου, του Αν. Καθ. Klas Eric Soderquist καιΚαθ. Fuming Wang με τίτλο “Leadership through the Classics, από τις Εκδόσεις Springer. Στον μοναδικό αυτό συλλογικό τόμο συγκεντρώνεται πλήθος ερευνητικών εργασιών που συνδέονται με το μάνατζμεντ και την ηγεσία και ενσωματώνουν τη σοφία της αρχαίας φιλοσοφίας, με έμφαση στον Αριστοτέλη και τον Κομφούκιο. Τα άρθρα του τόμου παρουσιάστηκαν αρχικά στο διεθνές συνέδριο με θέμα “Leadership and Management in a Changing World: Lessons from Ancient East and West Philosophy” το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον Ιούνιο του 2011 και συνδιοργανώθηκε από το Hanban, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το University of International Economics & Business του Πεκίνου.


Κυκλοφόρησε το βιβλίο του Καθ. Γ. Γιαγλή με τίτλο «Αρχές λειτουργίας και προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών», Εκδόσεις ΟΠΑ ΑΕ, 2012 (ISBN 978-960-9443-09-8). Σκοπός του βιβλίου είναι να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο και περιεκτικό εγχειρίδιο εισαγωγής στον κόσμο της πληροφορικής και των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το βιβλίο απευθύνεται τόσο σε φοιτητές (πληροφορικής ή άλλων επιστημών) που επιθυμούν να καλύψουν όλες τις βασικές εισαγωγικές γνώσεις της επιστήμης της Πληροφορικής και του προγραμματισμού υπολογιστών όσο και σε όποιον άλλο ενδιαφέρεται για την πληροφορική και θέλει να αποκτήσει ένα ολοκληρωμένο υπόβαθρο πάνω στο οποίο να μπορέσει μετά να χτίσει επιπλέον γνώσεις στα αντικείμενα που συνθέτουν τον κόσμο της πληροφορικής (βάσεις δεδομένων, τεχνολογία λογισμικού, πληροφοριακά συστήματα, δίκτυα υπολογιστών και πολλά άλλα). Το βιβλίο συνοδεύεται από υλικό που είναι διαθέσιμο στο Internet (http://www.giaglis.eu/book)


Κυκλοφόρησε το βιβλίο του Ομότιμου Καθ. Π. Μηλιώτη και του Επικ. Καθ. Ι. Μούρτου με τίτλο«Διακριτή βελτιστοποίηση», Εκδόσεις ΟΠΑ ΑΕ, 2012 (SBN 978-960-9443-13-5). Κεντρικό θέμα της διακριτής (ή, αλλοιώς, συνδυαστικής) βελτιστοποίησης είναι η θεωρία ροών σε δίκτυα. Η θεωρία ροών σε δίκτυα έχει εξελιχθεί σε ένα από τους πιο επιτυχημένους κλάδους των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και της Επιχειρησιακής Έρευνας, ενώ παρουσιάζει ισχυρές διασυνδέσεις με τη θεωρία της υπολογιστικής πολυπλοκότητας και τη θεωρία των δομών δεδομένων. Δημιουργήθηκε από ένα ευρύ φάσμα πρακτικών εφαρμογών οι οποίες συνεχώς μέχρι σήμερα πολλαπλασιάζονται. Για την επίλυση των πρακτικών αυτών προβλημάτων αναπτύχθηκε μια αυτόνομη μαθηματική θεωρία που προέκυψε από τις ιδιότητες των μαθηματικών δομών που χρησιμοποιήθηκαν για να προσομοιώσουν τα πραγματικά προβλήματα [...]


Κυκλοφόρησε το βιβλίο του Επίκ. Καθ. Ι. Νικολάου και της Μ. Βακόλα με τίτλο «Οργανωσιακή Ψυχολογία και Συμπεριφορά», Εκδόσεις Rosili, 2011 (ISBN 978-960-89407-4-1). Πρόκειται για το πρώτο στο είδος του βιβλίο στην Ελληνική βιβλιογραφία που πραγματεύεται θέματα σχετικά με την Οργανωσιακή/Εργασιακή Ψυχολογία, μελετώντας θέματα όπως τον ρόλο των ατομικών διαφορών, της αντίληψης, των στερεοτύπων, της ηγεσίας κλπ, στον χώρο εργασίας. Απευθύνεται τόσο σε προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ψυχολογίας κλπ, αλλά και σε στελέχη επιχειρήσεων που τους ενδιαφέρει ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα στους σύγχρονους οργανισμούς.


Κυκλοφόρησε το βιβλίο του Καθ. Γεώργιου Ι. Δουκίδη"Καινοτομία, Στρατηγική Ανάπτυξη και Πληροφοριακά Συστήματα", Εκδόσεις Σιδέρη. Σκοπός του βιβλίου είναι η κατανόηση της σημασίας των τεχνικών της διοικητικής επιστήμης και των πληροφοριακών συστημάτων στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, έτσι ώστε το μάνατζμεντ των επιχειρήσεων και των οργανισμών να παίρνει τις σωστές αποφάσεις αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνικές της διοικητικής επιστήμης και τις τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.


Κυκλοφόρησε το βιβλίο του Επίκ. Καθ. Π. Δημητράτου και M. V. Jones"Resources, Efficiency and Globalization", Palgrave, Macmillan, 2010 (ISBN 978-0-230-23653-0). Ο συλλογικός αυτός τόμος διερευνά τις συνδεδεμένες έννοιες των 'πόρων' της σύγχρονης επιχείρησης, της 'αποτελεσματικότητας' που πρέπει να επιτύχει και της 'παγκοσμιοποίησης' που αποτελεί μια αναπόδραστη πραγματικότητα. Περιέχει 16 κεφάλαια που είτε επιχειρούν βιβλιογραφικές μελέτες είτε παρουσιάζουν εμπειρικά ευρήματα από τη σκοπιά της μικρομεσαίας επιχείρησης, της μεγάλης πολυεθνικής επιχείρησης και της τοπικής θυγατρικής.


Κυκλοφόρησε βιβλίο με συν-συγγραφέα τον Καθ. Δ. Σπινέλλη και Chrissoleon T. Papadopoulos, Michael E. J. O'Kelly, και Michael J. Vidalis"Analysis and Design of Discrete Part Production Lines", Springer, 2009. (ISBN: 978-0-387- 89493-5). Το βιβλίο «Ανάλυση και σχεδιασμός γραμμών παραγωγής διακριτών στοιχείων» παρέχει μια πλήρη άποψη των συστημάτων παραγωγής εξετάζοντας διάφορα προβλήματα παραγωγής και περιγράφοντας τις καλύτερες προσεγγίσεις για την ανάλυση της απόδοσής τους. Έτσι μπορεί να βοηθήσει τόσο μηχανικούς παραγωγής όσο και ερευνητές στο να εντοπίσουν γρήγορα τα προβλήματα παραγωγής που έχουν λυθεί και αυτά για τα οποία απαιτείται περαιτέρω έρευνα. Το βιβλίο συνοδεύεται από λογισμικό που επιτρέπει σε σχεδιαστές και συμβούλους τη διερεύνηση της απόδοσης μιας ορισμένης γραμμής παραγωγής καθώς και τη βελτιστοποίησή της.


Κυκλοφόρησε το βιβλίο του Επίκ. Καθ. Π. Δημητράτου και M. V. Jones, M. Fletcher, S. Young"Internationalization, Entrepreneurship & the Smaller Firm: Evidence from Around the World", Edward Elgar Publishing Ltd, 2009. Ο συλλογικός αυτός τόμος επιχειρεί μια ανασκόπηση της τρέχουσας κατάστασης στο χώρο της διεθνοποίησης και επιχειρηματικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Περιέχει 14 κεφάλαια που είτε επιχειρούν βιβλιογραφικές μελέτες είτε παρουσιάζουν εμπειρικά ευρήματα από σχετικές έρευνες σε διάφορες χώρες του κόσμου. Το βιβλίο επιχειρεί να συνδέσει και να μελετήσει τις έννοιες της διεθνοποίησης και επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο δράσης των σύγχρονων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.


Κυκλοφόρησε το βιβλίο του Αναπλ. Καθ. Δ. Σπινέλλη και του υποψήφιου διδάκτορα του Τμήματος Γ. Γούσιου "Beautiful Architecture: Leading Thinkers Reveal the Hidden Beauty in Software Design", O'Reilly 2009, ISBN: 978-0596517984. Στο βιβλίο αυτό ακαδημαϊκοί από ιδρύματα όπως το Cambridge, CMU-SEI, ETH, MIT, Manchester, και Oxford, και εταιρίες όπως οι Avaya, Facebook, IBM, και Sun παρουσιάζουν μελέτες περίπτωσης αρχιτεκτονικών λογισμικού που θεωρούνται αισθητικά άρτιες. Στο τέλος Φεβρουαρίου του 2009 του βιβλίο είχε την πρώτη θέση στην κατηγορία Software Architecture στο ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο amazon.co.uk. Τα έσοδα από τα συγγραφικά δικαιώματα του βιβλίου διατίθενται στη διεθνή, ανεξάρτητη, ιατρική, ανθρωπιστική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα.


Κυκλοφόρησε το βιβλίο των Π. Κουρουθανάση και Αναπλ. Καθ. Γ. Γιαγλή "Pervasive Information Systems (Advances in Management Information Systems)", Εκδόσεις M.E. Sharpe, Inc., 2008, ISBN: 0765616890. Η τεχνολογία των υπολογιστών σήμερα είναι πλεόν ενταγμένη σε αντικείμενα καθημερινής χρήσης, από τα αυτοκίνητα έως τα ρούχα, τη ναυτιλία εμπορευματοκιβωτίων, των οποίων η θέση, το πλαίσιο, και η κατάσταση μπορεί να ελεγχθεί και να επεξεργαστεί άμεσα. Αυτός ο νέος τόμος στις "Εξελίξεις στη Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων" προσφέρει μια σε βάθος αναθεώρηση των state-of-the-art πρακτικών και ευκαιριών για έρευνα σε μια νέα εποχή όπου η τεχνολογία πληροφοριών κατοικεί στο φυσικό χώρο. Γραμμένο τόσο για μελετητές όσο και για επαγγελματίες, το βιβλίο είναι οργανωμένο σε τρία τμήματα, το καθένα από τα οποία ερευνά ένα ξεχωριστό μέρος του αντικειμένου. Το πρώτο επικεντρώνεται στις προκλήσεις του σχεδιασμού των Διάχυτων Πληροφοριακών Συστημάτων (PS), και συζητά θέματα που αφορούν το συντονισμό των δομών τους μέσω ενδιάμεσου καθώς και θέματα που σχετίζονται με την αποτελεσματική ανάπτυξη τους. Το δεύτερο μέρος ασχολείται με τις προκλήσεις και τους περιορισμούς της ανάπτυξης διεισδυτικών τεχνολογιών στην υποστήριξη των εγχώριων, εταιρικών και δημόσιων συστημάτων. Το τρίτο μέρος παρουσιάζει δύο νέα ερευνητικά πεδία των Διάχυτων Πληροφοριακών Συστημάτων - σχεδιασμού για την αισθητική και αξιολόγηση των διάχυτων Πληροφοριακών Συστημάτων.


Κυκλοφόρησε το βιβλίο των Kouadri MostefaouiZakaria Maamar και Γ. Γιαγλή  “Advances in Ubiquitous Computing: Future Paradigms and Directions", IGI Publishing, 2008, ISBN: 159904840X. Η ανάπτυξη και διαθεσιμότητα νέων συσκευών πληροφορικής και επικοινωνιών, και η αυξανόμενη συνδεσιμότητα μεταξύ αυτών των συσκευών, χάρη σε ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα, δίνουν νέες ευκαιρίες στους ανθρώπους να πραγματοποιήσουν τις εργασίες τους, οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Αυτή η τεχνολογική ανάπτυξη έχει αναπτύξει ένα πλήθος προκλήσεων που απαιτούν περαιτέρω έρευνα. Το βιβλίο ερευνά το προσκήνιο της τεχνολογίας της πανταχού παρούσας πληροφορικής, τις αναδυόμενες εφαρμογές και υπηρεσίες, καθώς και ορισμένα κοινωνικά ζητήματα που είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή ανάπτυξη μιας πανταχού παρούσας εφαρμογής της πληροφορικής. Παρέχοντας σε ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες υψηλής ποιότητας, έγκυρο περιεχόμενο σε θέματα όπως ο σχεδιασμός της συσκευής, η ασύρματη επικοινωνία, ο εντοπισμός θέσης, προστασία της ιδιωτικής ζωής, εστίαση προσοχής, πολυ-πρόσωπη αλληλεπίδραση και άμεση αλληλεπίδραση, πρότυπα εργασίας, αυτή το βιβλίο αποτελεί πηγή αναφοράς που πρέπει να προστεθεί στις συλλογές των βιβλιοθηκών σε όλο τον κόσμο.


Κυκλοφόρησαν δύο καινούργια βιβλία του Αναπλ. Καθ. Γ. Γιαγλή. Το βιβλίο «Εισαγωγή στην Πληροφορική», Γκούρδας Εκδοτική, ISBN: 978-960-378-680-9, αποτελεί ένα εκπαιδευτικό εργαλείο για την εισαγωγή στον κόσμο της Πληροφορικής και την ταχύρρυθμη εκμάθηση της χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της επιστήμης της Πληροφορικής, να εξοικειωθούν με την αρχιτεκτονική και τις λειτουργίες ενός σύγχρονου υπολογιστικού συστήματος, καθώς και να μάθουν να χρησιμοποιούν τις βασικές έννοιες του προγραμματισμού Η/Υ. Περιέχει πληθώρα παραδειγμάτων και ασκήσεων που βοηθούν τον αναγνώστη να κατανοήσει σε βάθος θέματα που αφορούν τα Αριθμητικά Συστήματα και την Αριθμητική Υπολογιστών, τα Ψηφιακά Κυκλώματα, τις Λειτουργίες της Μνήμης, της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας και των Συσκευών Εισόδου/ Εξόδου. Συμβάλλει στην απόκτηση όλων των βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων για τα Δίκτυα Υπολογιστών, τις έννοιες του Λογισμικού και των Πληροφοριακών Συστημάτων, τις βασικές έννοιες του Διαδικασιακού Προγραμματισμού και τη σημασία της Πληροφορικής στη ζωή μας με όλες τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις.Το βιβλίο «Προσομοίωση και Εφαρμογές στη Διοικητική Επιστήμη» (Γκιούρδας Εκδοτική, ISBN: 9789603878193) απευθύνεται σε φοιτητές και στελέχη επιχειρήσεων που θέλουν να μάθουν με ποιούς τρόπους η προσομοίωση, η ανάπτυξη μοντέλων στον υπολογιστή που «μιμούνται» τον τρόπο λειτουργίας ενός πραγματικού συστήματος, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό όπλο επίλυσης προβλημάτων σε μια σειρά από εφαρμογές όπως: Προβλήματα εφοδιαστικής αλυσίδας, Εφαρμογές εξυπηρέτησης πελατών, Θέματα σχεδιασμού δικτύων, Εφαρμογές παροχής υπηρεσιών, Πληθώρα άλλων διοικητικών προβλημάτων και εφαρμογών όπως χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, μέτρα ασφαλείας, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, φυτική και ζωική καλλιέργεια, περιβάλλον. Στόχος του είναι να παρουσιάσει με κατανοητό και ολοκληρωμένο τρόπο τις αρχές χρήσης της προσομοίωσης ως εργαλείου ανάλυσης επιχειρηματικών διαδικασιών και λήψης αποφάσεων για διοικητικά και οργανωσιακά προβλήματα.


Κυκλοφόρησε από τους Terence C. Mills και Ραφαήλ Μάρκελλο η τρίτη έκδοση της κλασσικής πια μονογραφίας "The Econometric Modelling of Financial Time Series", Cambridge University Press, 3rd edition. Το βιβλίο παρέχει μια ενδελεχή περιγραφή των διαφόρων υποδειγμάτων τα οποία χρησιμοποιούνται σήμερα στην εμπειρική ανάλυση των χρηματοοικονομικών αγορών. Καλύπτοντας αγορές ομολόγων, μετοχών και συναλλάγματος, απευθύνεται σε ερευνητές αλλά και σε στελέχη της αγοράς που επιθυμούν να κατανοήσουν τις πλέον σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης και τα εμπειρικά ευρήματα στην βιβλιογραφία. Επίσης, απευθύνεται σε φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να διεξάγουν κάποια έρευνα σε χρηματοοικονομικές αγορές. Το βιβλίο δίνει ειδικό βάρος στο ευρύ φάσμα μη-γραμμικών υποδειγμάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για την ανάλυση χρηματοοικονομικών χρονοσειρών σε υψηλές συχνότητες και για μελέτη φαινομένων μακροχρόνιας μνήμης. Κεντρική θέση στο βιβλίο έχουν επίσης οι διαδικασίες μοναδιαίας ρίζας και η υποδειγματοποίηση τάσεων και δομικών αλλαγών. Τέλος, υπάρχει αναλυτική συζήτηση θεμάτων αναφορικά με την μεταβλητότητα.


Κυκλοφόρησε ο νέος συλλογικός τόμος με τίτλο "Dynamic Fleet Management: Concepts, Systems, Algorithms and Case Studies" (ISBN:978-0-387-71721-0, Operations Research/Computer Science Interfaces Series, Vol. 38, Εκδόσεις Springer Berlin) των Β. Ζεϊμπέκη, X. Ταραντίλη, Γ. Γιαγλή και Ι. Μίνη, Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ο τόμος προσεγγίζει ερευνητικά θέματα που αφορούν στη δυναμική διαχείριση στόλου οχημάτων κάτω από αβέβαιες συνθήκες και γεγονότα όπως για παράδειγμα καιρικά φαινόμενα, κυκλοφοριακή συμφόρεση, μηχανικές βλάβες οχήματος, ατυχήματα κτλ που μπορούν να εμφανισθούν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης ενός δρομολογίου και να επηρεάσουν την εξέλιξή του. Πιο συγκεκριμένα, στόχος του βιβλίου είναι να προσεγγίσει το θέμα της αντιμετώπισης εκτάκτων γεγονότων σε πραγματικό χρόνο σε 3 άξονες. Αρχικά παρουσιάζονται οι εξελίξεις στο χώρο της διαχείρισης στόλου οχημάτων, σε πραγματικό χρόνο, δίνοντας έμφαση σε συστήματα τα οποία διαχειρίζονται περιπτώσεις κατά τις οποίες, λόγω αναπάντεχων συμβάντων, αλλάζει ο αρχικός σχεδιασμός ενός δρομολογίου δυναμικά με βάση τις απαιτήσεις της δεδομένης στιγμής. Κατά δεύτερον, παρουσιάζονται μια σειρά από δυναμικούς αλγορίθμους δρομολόγησης οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τον επανασχεδιαμό των δρομολόγιων και βασίζονται σε καινοτόμες μεθόδους επίλυσης προβλημάτων δρομολόγησης. Τέλος έμφαση δίνεται και στην πρακτική χρήση των παραπάνω συστημάτων και αλγορίθμων με την παρουσιίαση δυο μελετών περίπτωσης (σε μια εταιρία courier και σε μια εταιρία 3PL) στις οποίες εφαρμόζονται συστήματα διαχείρισης στόλου οχημάτων σε πραγματικό χρόνο.


Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο "Interactive Digital Television: Technologies and Applications"(ISBN: 978-1599043616, Εκδόσεις IGI, Hershey, Pensylvania) το οποίο συντάχθηκε τους Δρ. Γεώργιο ΛεκάκοΔρ. Κωνσταντίνο Χωριανόπουλο και Καθ. Γεώργιο Δουκίδη. Το βιβλίο προσεγγίζει το χώρο της ψηφιακής διαδραστικής τηλεόρασης μέσω της καταγραφής των εξελίξεων σε τρία βασικά επίπεδα τα οποία προσδιορίζουν τις εξελίξεις στο χώρο: της τεχνολογίας, των εφαρμογών/υπηρεσιών προς τον τελικό χρήστη και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της ψηφιακής τηλεόρασης. Στο τεχνολογικό επίπεδο αναλύονται οι τρέχουσες εξελίξεις σε θέματα διαλειτουργικότητας και προτυποποίησης υπό το πρίσμα της σύγκλισης των ψηφιακών μέσων, τεχνολογιών γραφικών για ψηφιακή τηλεόραση και πρωτοκόλλων μετάδοσης ψηφιακού (οπτικοακουστικού) περιεχομένου μέσω διαδικτύου. Στο δεύτερο επίπεδο ανάλυσης, παρουσιάζεται το πλαίσιο ανάπτυξης καινοτόμων εφαρμογών που υποστηρίζουν την τηλεοπτική εμπειρία. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη σχεδίαση διαδραστικών εφαρμογών σε τηλεοπτικό περιβάλλον με έμφαση στην ευχρηστία, η οποία έχει αναδειχθεί σε κορυφαίο κριτήριο αποδοχής συστημάτων ψηφιακής τηλεόρασης. Στο τρίτο επίπεδο αναλύεται το επιχειρηματικό περιβάλλον και η αγορά της ψηφιακής διαδραστικής τηλεόρασης μέσω της παρουσίασης ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων τα οποία καταγράφουν τη στάση και τις προτιμήσεις των καταναλωτών.


Ο διεθνής εκδοτικός οίκος Addison-Wesley εξέδωσε το 2006 το βιβλίο του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Διομήδη Σπινέλλη "Code Quality: The Open Source Perspective". Ακολουθώντας τα βήματα του βραβευμένου βιβλίου «Code Reading» το βιβλίο «Code Quality» χρησιμοποιεί εκατοντάδες παραδείγματα από αξιοσημείωτα συστήματα λογισμικού ανοικτού πηγαίου κώδικα για να παρουσιάσει τις αρχές ποιότητας του κώδικα που κάθε επαγγελματίας μηχανικός λογισμικού πρέπει να γνωρίζει και να εφαρμόζει. Το βιβλίο καλύπτει θέματα όπως αξιοπιστία, ασφάλεια, απόδοση στο χρόνο και το χώρο, μεταφερσιμότητα και συντηρησιμότητα. Με τις γνώσεις αυτές ο αναγνώστης θα μπορεί να εκτιμά την ποιότητα υπαρχόντων συστημάτων, να βελτιώσει την ποιότητα του κώδικα που ο ίδιος γράφει και να λάβει τις σωστές διοικητικές αποφάσεις σχετικά με εναλλακτικές υλοποιήσεις. O διαδικτυακός τόπος του βιβλίου που είναι προσβάσιμος από την αρχική σελίδα του συγγραφέα http://www.dmst.aueb.gr/dds περιέχει μεταξύ άλλων αναλυτικό πίνακαπεριεχομένων και αποσπάσματα του βιβλίου. 
Το βιβλίο έλαβε το Μάρτιο του 2007 το βραβείο JOLT Software Development Productivity Award στην κατηγορία βιβλίων τεχνικού περιεχομένου. Επίσης, το Μάιο του 2007 κυκλοφόρησε η μετάφραση του βιβλίου στην Ιαπωνία.


Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Αναπλ. Καθηγητή Γ. Ιωάννου με θέμα «Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων» (ISBN: 9603516341, Εκδόσεις: Αθ. Σταμούλη, έτος 2006). Το βιβλίο προσεγγίζει με τον πλέον σύγχρονο τρόπο τα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP), που αποτελούν τη βάση της πληροφοριακής υποδομής των σημερινών εταιριών και οργανισμών. Στο βιβλίο επιχειρείται μια συνολική θεώρηση των Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων, συμπεριλαμβάνοντας θέματα που άπτονται των λειτουργικών διαδικασιών που αυτά αντιμετωπίζουν, στα πλεονεκτήματα που προσφέρουν στις επιχειρήσεις, στην αρχιτεκτονική και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, στους κρίσιμους παράγοντες επιτυχών υλοποιήσεών τους και στη μεθοδολογική προσέγγιση επιλογής και εγκατάστασης τους. Έμφαση δίνεται σε θέματα διαχείρισης παραγωγής, με εκτενή παρουσίαση του μηχανισμού MRP και όλων των σχετικών διαδικασιών. Με βάση το MBS Navision, παρουσιάζεται πληθώρα επιχειρησιακών εφαρμογών και ροών εργασίας μαζί με τον τρόπο που αυτές υλοποιούνται πληροφοριακά μέσα στο συγκεκριμένο σύστημα (οθόνες, πεδία, διαδικασίες, κ.λπ.). Σημαντικό πλεονέκτημα του βιβλίου συνιστά η κάλυψη όλων των διαστάσεων των συστημάτων ERP και η παρουσίαση των κυριότερων επιχειρησιακών διαδικασιών, που οι εφαρμογές αυτές καλούνται να υποστηρίξουν. Οι καίριες αναφορές του βιβλίου στην ελληνική πραγματικότητα, σε συνδυασμό με τη γνώση των διεθνών πρακτικών, το καθιστούν αναπόσπαστο εργαλείο για μάνατζερ που είναι επιφορτισμένοι με επιχειρησιακές αποφάσεις αναφορικά με συστήματα ERP και φοιτητές που θέλουν να αποκτήσουν ουσιαστική γνώση για τον ραγδαία αναπτυσσόμενο αυτό χώρο.


Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο της Επίκουρης Καθηγήτριας Αγγελικής Πουλυμενάκου (σε συνεργασία με τον Καθηγητή Πληροφοριακών Συστημάτων του University College Dublin και του University of Muenster, Prof. Stefan Klein) με θέμα "Managing Dynamic Networks" (ISBN: 3-540-25367-x, Εκδόσεις Springer, Berlin, έτος 2006). Το βιβλίο προσεγγίζει με τον πλέον σύγχρονο τρόπο τη διαχείριση δυναμικών οργανωσιακών μορφών, όπως τα διεπιχειρησιακά δίκτυα. Η παγκοσμιοποίηση και η εξέλιξη της τεχνολογίας επιτάχυναν την ανάπτυξη συμμαχιών και τη στενότερης συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σύγχρονου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Οι διεπιχειρησιακές συνεργασίες όμως είναι εύθραυστες και πολλές φορές ανεπιτυχείς. Παράλληλα, οι «παραδοσιακές» μορφές διοίκησης φαίνονται ανεπαρκής για την αποτελεσματική διαχείριση των διεπιχειρησιακών δικτύων. Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται θέματα αιχμής που σχετίζονται με τη διαχείριση διεπιχειρησιακών δικτύων τα οποία υποστηρίζονται από καινοτόμες τεχνολογίες και πολλές φορές η συνεργασία των επιχειρήσεων διεξάγεται μέσω αυτών. Επίσης γίνεται μια εκτενής αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν συχνά οι διοικήσεις διεπιχειρησιακών δικτύων σε θέματα στρατηγικής, σχέσεων και μορφών συνεργασίας, κοινωνικού κεφαλαίου, εταιρικής και διεπιχειρησιακής ταυτότητας και της χρήσης καινοτόμων τεχνολογιών που προάγουν τη συνεργασία των επιχειρήσεων. Η ανάδειξη των ανωτέρω θεμάτων προκύπτει μέσα από την ανάλυση μία σειράς μελετών περίπτωσης που εμπεριέχονται στο βιβλίο. Τέλος, το βιβλίο καταλήγει με μερικά πολύ χρήσιμα συμπεράσματα και αρχές που αφορούν τη σχεδίαση αλλά και τη διοίκηση διεπιχειρησιακών δικτύων τα οποία κάθε μάνατζερ οφείλει να γνωρίζει.


Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Σταμούλη η β' έκδοση του βιβλίο του καθηγητή Γρηγορίου Πραστάκου "Διοικητική Επιστήμη-Λήψη Επιχειρησιακών Αποφάσεων στην Κοινωνία της Πληροφορίας" (ISBN: 9603515019, έτος 2006). Το βιβλίο πραγματεύεται την Διοικητική Επιστήμη και την εφαρμογή της στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Παρουσιάζει με ένα σύγχρονο και παιδαγωγικά πλούσιο τρόπο όλο το  φάσμα γνώσεων και ικανοτήτων που θα πρέπει να έχει ένας μάνατζερ στη σύγχρονη εποχή, προκειμένου να ανταποκριθεί σωστά στις απαιτήσεις των καιρών μας. Το βιβλίο, όπως υποδηλώνει και ο τίτλος, δίνει έμφαση στη λήψη αποφάσεων.  Ο συγγραφέας, στηριζόμενος και σε διεθνείς έρευνες και τάσεις, παρουσιάζει τη σημασία της λήψης αποφάσεων σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον το οποίο  μεταβάλλεται διαρκώς και στο οποίο επικρατεί η παγκοσμιοποίηση και οι σύγχρονες τεχνολογίες της πληροφορικής και του Internet. Για να αντιμετωπίσει με επιτυχία αυτές τις προκλήσεις, το βιβλίο δίνει στον μάνατζερ όλα τα εργαλεία που χρειάζεται για λήψη αποφάσεων. Εκτός από τεχνικές, όπως ο Γραμμικός ή ο Ακέραιος Προγραμματισμός, το βιβλίο περιλαμβάνει μια πλήρη παρουσίαση του χώρου λήψης αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια, της θεωρίας αποφάσεων, της διοίκησης έργων και της προσομοίωσης. Η παρουσίαση των θεμάτων περιλαμβάνει και τη χρήση των πιο δημοφιλών πακέτων ηλεκτρονικού υπολογιστή για την εφαρμογή των τεχνικών στην πράξη, όπως το Microsoft Excel, κ.ά. Επίσης, περιλαμβάνει τη λύση πολλών παραδειγμάτων για καλύτερη κατανόηση των εννοιών. Παράλληλα ο συγγραφέας με την πολύχρονη εμπειρία του στο χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών (τώρα είναι πρόεδρος της γνωστής εταιρείας Deloitte & Touche Consulting) είναι σε θέση να γνωρίζει τις προϋποθέσεις για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της Διοικητικής Επιστήμης στην πράξη. Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη και την τεράστια σημασία του ανθρώπινου παράγοντα για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων, αναδεικνύει την αναγκαιότητα για δημιουργία και διατήρηση του κατάλληλου οργανωσιακού κλίματος, την εμπέδωση της σωστής επιχειρησιακής κουλτούρας, την ανάπτυξη των κατάλληλων ικανοτήτων των μάνατζερ κ.ά. Επιπλέον αντιλαμβανόμενος τη γεωμετρικώς αυξανόμενη διείσδυση της πληροφορικής, παρουσιάζει τις απαραίτητες προϋποθέσεις (συνθήκες) για οργάνωση και ανάλυση των δεδομένων της επιχείρησης, όπως executive information systems, data warehousing, data mining κ.α.Το βιβλίο είναι γραμμένο με άριστο παιδαγωγικό τρόπο και η όλη έκδοση είναι ιδιαίτερα υψηλών προδιαγραφών. Τα κύρια συμπεράσματα είναι σε πλαίσιο, και περιλαμβάνονται παραδείγματα ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων στην πράξη.


Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την επιστημονική επιμέλεια του Καθηγ. Απόστολου Ρεφενέ εξέδωσε τον τόμο "Quantitative Methods in Finance" (ISBN 960-402-173-7, Εκδόσεις Τυποθίτο - Γεώργιος Δαρδανος) για να τιμήσει την προσφορά του πρώην Πρύτανη και Καθηγητή του Τμήματος κ. Ανδρέα Κιντή στην επιστήμη των Οικονομικών και της Οικονομετρίας. Ο παραπάνω τιμητικός τόμος αποτελεί συλλογή επιστημονικών άρθρων κορυφαίων συγγραφέων στην επιστήμη των Οικονομικών, της Οικονομετρίας και της Χρηματοοικονομικής Οικονομετρίας, πολλά από τα οποία έχουν ήδη δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Ο τιμητικός τόμος πραγματεύεται τα ακόλουθα επιστημονικά αντικείμενα: Institutions and Market Efficiency, Volatility and Option Pricing, Correlation and Risk Modeling, Modeling Stock Returns, Advances in Methodology. Μεταξύ των συγγραφέων είναι: Mark Hayford, Anastasios Malliaris, Kate Phylaktis, Manolis Kavoussanos, Gikas Manalis, Robert Merton, George Skiadopoulos, Steward Hodges, Les Clewlow, Athanasios Episkopos, Stelios Arvanitis, Antonis Demos, Rafael Markellos, Terence Mills, Vasiliki Skintzi, George Skiadopoulos, Apostolos Refenes, Stelios Bekiros, Dimitris Georgoutsos, Hassan Tehranian, Nicholaos Travlos, James Waegelein, Nikolaos Philippas, George Leledakis, Ian Davidson, George Karathanasis, Elias Tzavalis, Michael Wickens, Anatoly Kandel, Efthymios Tsionas.


Την Δευτέρα 25 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε η επίσημη παρουσίαση του νέου βιβλίου τουΚαθηγητή κ. Δημήτρη Μπουραντά "Ηγεσία: Ο δρόμος της Διαρκούς Επιτυχίας" (ISBN: 9789602184066, Εκδόσεις Κριτική, έτος 2005). Σε ένα περιβάλλον που γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστικό, αβέβαιο και απαιτητικό, η ηγεσία ως λειτουργία των στελεχών όλων των ιεραρχικών επιπέδων αποτελεί το κλειδί της διαρκούς επιτυχίας. Ο Καθ. Δ. Μπουραντάς, αξιοποιώντας τα θεμελιώδη της Διοικητικής Επιστήμης, τις πιο σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις, τις υποδειγματικές πρακτικές των εξαιρετικών παγκοσμίως επιχειρήσεων και την πολύχρονη εμπειρία του στις Ελληνικές επιχειρήσεις, αποκωδικοποιεί "το DNA" της διαρκούς επιτυχίας. Διαμορφώνει ένα "πρακτικό οδηγό" για το πώς τα στελέχη μπορούν να εξασφαλίζουν τις στρατηγικές παραμέτρους της διαρκούς ανταγωνιστικότητας όπως άνθρωπο, κουλτούρα, στρατηγικές, δομές, συστήματα, συνεχή αλλαγή και προσαρμογή. Προτείνει ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό μοντέλο ηγετικής συμπεριφοράς, αναλύει τους ηγετικούς ρόλους, περιγράφει συγκεκριμένες πρακτικές και δίνει χρήσιμα εργαλεία μέσω των οποίων τα στελέχη μπορούν να επιτυγχάνουν εξαιρετικές επιδόσεις εκπνέοντας, κερδίζοντας και κινητοποιώντας τους ανθρώπους τους. Στην εκδήλωση μίλησαν οι: κ. Νίκος Αναλυτής (Πρόεδρος της ΟΚΕ), κα. Νάνσυ Παπαλεξανδρή (Αντιπρύτανης Ο.Π.Α.), κα. Χριστίνα Δαμουλιάνου (Δημοσιογράφος), κ. Νίκος Σοφιανός (Πρόεδρος Deloitte).


Το βραβευμένο βιβλίο του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Διομήδη Σπινέλλη "Code Reading: The Open Source Perspective", κυκλοφόρησε στα ελληνικά με τίτλο "Ανάγνωση κώδικα: η προοπτική του ανοικτού λογισμικού" (εκδόσεις Κλειδάριθμος 2005- ISBN 960-209-845-7). Το βιβλίο έχει ήδη μεταφραστεί από τα αγγλικά σε άλλες πέντε γλώσσες (κινεζική, ιαπωνική, κορεάτικη, πολωνική και ρωσική). Το βιβλίο Code Reading διδάσκει μεθόδους και τεχνικές για την ανάγνωση του κώδικα προγραμμάτων που έχουν γράψει άλλοι. Για το σκοπό αυτό παρατίθενται πάνω από 600 πραγματικά παραδείγματα από αξιοσημείωτα συστήματα λογισμικού ανοικτού πηγαίου κώδικα. Ο αναγνώστης μέσα από το βιβλίο αυτό θα μάθει πως να κατανοεί περίπλοκα προγράμματα, θα εκτιμήσει σημαντικές έννοιες της ανάπτυξης λογισμικού, θα δει τρόπους για την εξερεύνηση κώδικα μεγάλων συστημάτων και θα αποκτήσει την ικανότητα ανάγνωσης διαφορετικών γλωσσών προγραμματισμού. Το βιβλίο συνοδεύεται από CD με τα 16 εκατομμύρια γραμμές του πηγαίου κώδικα των παραδειγμάτων και αποτελεί το πρώτο της σειράς "Effective Software Development Series" του εκδοτικού οίκου Addison-Wesley. O διαδικτυακός τόπος του βιβλίου που είναι προσβάσιμος από την αρχική σελίδα του συγγραφέαhttp://www.dmst.aueb.gr/dds περιέχει μεταξύ άλλων αναλυτικό πίνακα περιεχομένων και αποσπάσματα του βιβλίου.


 Εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο Σταμούλη Α.Ε. το βιβλίο του καθηγητή Γρηγορίου Πραστάκου "Διοικητική Επιστήμη στην πράξη" (σελίδες 606, ISBN: 9603516252, έτος 2005). Το βιβλίο διαθέτει μια εντυπωσιακή συλλογή προβλημάτων λήψης αποφάσεων από όλους τους τομείς μιας επιχείρησης, μαζί με μια πλήρη και εμπεριστατωμένη μεθοδολογία και προτεινόμενη στρατηγική για την αντιμετώπισή τους. Μέσω επιλεγμένων πακέτων λογισμικού, δίνει λύσεις σε ποικίλα και συχνά περίπλοκα προβλήματα των επιχειρήσεων και της οικονομίας γενικότερα. Τα 17 κεφάλαια του βιβλίου υποστηρίζονται με επιλεγμένο υλικό σε CD-ROM και ειδική ιστοσελίδα για περαιτέρω μελέτη άρθρων, εξάσκηση και πρόσβαση σε συναφείς διευθύνσεις του Διαδικτύου. Ο πυρήνας του βιβλίου προτείνει πρακτικές λύσεις σε τομείς-κλειδιά των σύγχρονων επιχειρήσεων: μάρκετινγκ και πωλήσεις, χρηματοοικονομική διαχείριση, παραγωγή, αποθέματα και παραγγελίες, μεταφορές, διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, χρηματοοικονομικά, ανθρώπινο δυναμικό, οργανωτικός ανασχεδιασμός. Μεταξύ άλλων, αναλύεται η ενδεικνυόμενη στρατηγική αντιμετώπιση σε καθημερινά προβλήματα, όπως αξιολόγηση επενδύσεων, χρηματοδότηση προγραμμάτων, διαχείριση χαρτοφυλακίου επενδύσεων, επιχειρηματικός σχεδιασμός νέων προϊόντων.


Εκδόθηκε από τον διεθνή εκδοτικό οίκο IDEA Group Inc., το βιβλίο "Intelligent Learning Infrastructures for Knowledge Intensive Organizations: A Semantic Web Perspective", 420 σελίδες, που καλύπτει τα πιο προηγμένα και σύγχρονα θέματα Διαχείρισης Γνώσης και Μάθησης, με μια οπτική γωνία Σημασιολογικού Ιστού με συνεκδότες τον Δρ. Μιλτιάδη Λύτρα (διδάκτορα και διδάσκοντα με 407 του Τμήματος) και τον Καθηγητή Ambjorn Naeve του Royal Institute of Technology (KTH) Sweden. Στην παρούσα φάση προετοιμάζουν άλλες δύο εκδόσεις με τίτλους: "Open Source for Knowledge and Learning Management: Strategies beyond tools" και "Ubiquitous and Pervasive Knowledge and Learning Management: Semantics, Social Networking and New Media to their full potential".


Η Idea Group Publishing εξέδωσε τον Σεπτέμβριο 2003 το βιβλίο "Social and Economic Transformation in the Digital Era", (ISBN: 1591401585) που επιμελούνται ο Καθ. Γεώργιος Δουκίδης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δρ. Νικόλαος Μυλωνόπουλος, ALBA, και Επικ. Καθ. Νάνσυ Πουλούδη, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το βιβλίο συγκεντρώνει τον σύγχρονο προβληματισμό στις βασικές περιοχές της Κοινωνίας της Πληροφορίας, παρουσιάζοντας καινοτόμα επιχειρησιακά μοντέλα, μελέτες περίπτωσης, καθώς και σχετικές θεωρητικές και κοινωνικές αναλύσεις. Οι συνεργαζόμενοι συγγραφείς εξετάζουν τον ευρύτερο μετασχηματισμό σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο εστιάζοντας ταυτόχρονα σε τρεις βασικές περιοχές αλλαγών στο επιχειρησιακό περιβάλλον: εμπιστοσύνη και θεσμικό πλαίσιο, καινοτομία στα επιχειρηματικά μοντέλα και σημαντικές μεταβολές στον τρόπο εργασίας, όπου η έμφαση στη γνώση, τη μάθηση και τη δικτύωση έχουν γίνει η κύρια πηγή δημιουργικής αλλαγής για τις επιχειρήσεις και τις νέες μορφές οργάνωσης. Το βιβλίο καλύπτει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: κοινωνικό πλαίσιο, θέματα εμπιστοσύνης σε διαδικτυακά περιβάλλοντα και προκλήσεις για το θεσμικό πλαίσιο, ανάλυση καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων, νέες μορφές της οργάνωσης και εκμετάλλευσης του γνωσιακού κεφαλαίου.


Ο διεθνής εκδοτικός οίκος Edward Elgar εξέδωσε τον Ιούνιο 2004 το βιβλίο "Emerging Paradigms in International Entrepreneurship", (ISBN: 184376136X) που επιμελούνται η Δρ. Marian Jones, University of Glasgow και ο Λέκτορας του Τμήματος Παύλος Δημητράτος. Το βιβλίο επικεντρώνεται στα κύρια θέματα που υφίστανται στη σχολή σκέψης μεταξύ των χώρων της διοίκησης διεθνούς επιχειρήσεων και επιχειρηματικότητας. Συνοπτικά αυτά περιλαμβάνουν: την εξέλιξη του νεοσύστατου χώρου της διεθνούς επιχειρηματικότητας και την επίδραση του στις σύγχρονες οικονομίες γνώσης, καινούργιες θεωρητικές και μεθοδολογικές εξελίξεις στο χώρο, διεθνής επιχειρηματικότητα και το Ίντερνετ, επαφές, διασυνδέσεις και δικτύωση στη διεθνή επιχειρηματικότητα, συγκρίσεις μεταξύ κλάδων και χωρών στη διεθνή επιχειρηματικότητα, και, η έμφαση στον πειραματισμό στη διεθνή επιχειρηματικότητα.


Ο διεθνής εκδοτικός οίκος Sprienger-Verlag εξέδωσε τον Νοέμβριο 2004 το βιβλίο "Consumer Driven Electronic Transformation, Applying New Technologies to Enthuse Consumers and Transform the Supply Chain" (ISBN: 3-540-22611-7) που επιμελήθηκαν ο Καθηγητής Γεώργιος Δουκίδης και ο Λέκτορας Αδάμ Βρεχόπουλος του Τμήματος. Το βιβλίο έχει ως στόχο την υπογράμμιση των αναδυόμενων τάσεων, προκλήσεων και ευκαιριών στον κλάδο του λιανεμπορίου μέσα από την προοπτική ικανοποίησης των μεταβαλλόμενων καταναλωτικών και επιχειρηματικών αναγκών και συμπεριφορών, της αναδόμησης των ενδοεπιχειρησιακών και διεπιχειρησιακών σχέσεων και της εξέλιξης των τεχνολογικών δυνατοτήτων. Το βιβλίο δίνει έμφαση στον ρόλο της έρευνας συμπεριφοράς καταναλωτή σαν τον κινητήριο μοχλό δόμησης των διαδικασιών της αλυσίδας αξίας. Στο ίδιο πλαίσιο, οι πιο πρόσφατες τεχνολογικές ανακαλύψεις για τον ενθουσιασμό του καταναλωτή και τον μετασχηματισμό της αλυσίδας αξίας αποτελούν τον βασικό πυλώνα του βιβλίου.