Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας και Συστημάτων Αποφάσεων

Κωδικός: 
8144
Εξάμηνο: 
6ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Διδάσκων: 

ΜΥΤΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Στην ανερχόμενη Κοινωνία της Πληροφορίας και σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από την αυξανόμενη πολυπλοκότητα και την έκρηξη στην τεχνολογία της πληροφορικής, η ανάπτυξη αποτελεσματικών εργαλείων-συστημάτων λήψης αποφάσεων καθώς και η εύρεση υψηλής ποιότητας λύσεων σε πολύ μικρά χρονικά διαστήματα αποτελούν παράγοντες κλειδιά για την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία μιας επιχείρησης, ενός οργανισμού ή μιας βιομηχανίας.

Το μάθημα «Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας και Συστημάτων Αποφάσεων» αποσκοπεί να διευρύνει το εύρος των εφαρμογών και των τεχνικών επιχειρησιακής έρευνας που διδάχτηκε ο/η φοιτητής/τρια στο μάθημα «Μέθοδοι Βελτιστοποίησης στη Διοικητική Επιστήμη», μελετώντας παράλληλα μια σειρά από παραδείγματα και case studies από τον ελληνικό και τον παγκόσμιο χώρο.

Σκοπός του μαθήματος είναι να αναδείξει τη δυνατότητα των σύγχρονων τεχνικών της επιχειρησιακής έρευνας, γνωστών στη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία και ως μέθοδοι υπολογιστικής ευφυΐας να ανταποκριθούν στην πρόκληση της αποτελεσματικής (δηλαδή εντός σύντομων χρονικών διαστημάτων) και αποδοτικής (δηλαδή εύρεσης υψηλής ποιότητας λύσεων) επίλυσης των πραγματικών προβλημάτων διοίκησης που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί.

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω βασικές θεματικές ενότητες:

  • Αλγόριθμοι αποδοχής κατωφλίου
  • Αλγόριθμοι απαγορευμένης αναζήτησης, δομές μνήμης
  • Μέθοδοι βελτιστοποίησης αποικίας μυρμηγκιών
  • Γενετικοί αλγόριθμοι, εξελικτικός προγραμματισμός
  • Ο αλγόριθμος διασκορπισμένης αναζήτησης λύσεων. ο αλγόριθμος path relinking
  • Ενσωμάτωση αλγορίθμων υπολογιστικής ευφυΐας στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης.
  • Εφαρμογή σε ρεαλιστικά προβλήματα διοικητικής επιστήμης.
  • Εφαρμογή των προαναφερθέντων αλγορίθμων στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων τόσο ελληνικών όσο και εταιρειών και οργανισμών του εξωτερικού.