Λογιστική I

Κωδικός: 
8181
Εξάμηνο: 
1ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Το μάθημα αποτελεί την εισαγωγή στις βασικές αρχές της Λογιστικής, τις θεμελιώδεις έννοιες της καθώς και τα βασικά εργαλεία της, στοιχεία απαραίτητα για τη μελέτη, κατανόηση και αποτύπωση των οικονομικών γεγονότων μέσα στο λογιστικό σύστημα. Παρουσιάζει τη μεθοδολογία της Γενικής Λογιστικής και τη χρησιμότητα του διπλογραφικού συστήματος, την ολοκλήρωση του λογιστικού κύκλου καθώς και τη διαδικασία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που αποτελούν εργαλεία τόσο για την ορθή οικονομική απεικόνιση των στοιχείων όσο και για την λήψη μελλοντικών αποφάσεων των επιχειρήσεων.

Σκοπός του Μαθήματος της Λογιστικής Ι είναι να κατανοήσει ο φοιτητής /τρια τη χρησιμότητα της Λογιστικής επιστήμης, τις έννοιες που τη διέπουν καθώς και να εξοικειωθεί με τα εργαλεία που χρησιμοποιεί.  Δίνεται έμφαση σε ζητήματα λογιστικής θεωρίας και πρακτικής για την εκμάθηση των διαδικασιών του λογιστικού κύκλου, το σκοπό των λογαριασμών και της χρησιμότητας τους, την εκπόνηση των βασικών οικονομικών λογιστικών καταστάσεων - την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, ισολογισμό και την κατάσταση ταμειακών ροών, καθώς και τη σημασία και τον τρόπο ερμηνείας τους.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής /τρια θα είναι σε θέση να:

  • Κατανοούν τις βασικές Λογιστικές αρχές και πρακτικές
  • Καταγράφουν τα οικονομικά γεγονότα με βάση τις παραπάνω λογιστικές αρχές
  • Εφαρμόζουν την πλήρη λειτουργίας του λογιστικού κυκλώματος
  • Προετοιμάζουν τις απαιτούμενες λογιστικές καταστάσεις
  • Παρουσιάζουν βασικές ερμηνείες των οικονομικών αποτελεσμάτων