Σχεδιαστική Σκέψη για την Καινοτομία

Κωδικός: 
8189
Εξάμηνο: 
7ο
Μαθήματα Επιλογής
Διδάσκων: 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ

Αυτό το μάθημα εισάγει τη σκέψη του design thinking στην ανάπτυξη καινοτομίας. Η καινοτομία μπορεί να αφορά νέα προϊόντα ή υπηρεσίες αλλά και νέες διεργασίες, τρόπους αλληλεπίδρασης με τον πελάτη, αλλά και νέα επιχειρηματικά μοντέλα και πρακτικές. Το design thinking είναι μια ανθρωποκεντρική, διεπιστημονική προσέγγιση που έχει ως στόχο να βοηθήσει τις επιχειρήσεις (π.χ. νεοσύστατες εταιρείες) να αλλάξουν και να καινοτομήσουν. Το design thinking  όπως εφαρμόζεται σε αυτό το μάθημα, εν μέρει ακολουθεί την προσέγγιση IDEO (www.ideo.com), η οποία συνδυάζει δημιουργική και ορθολογική σκέψη, και περιλαμβάνει μια διαδικασία που αποτελείται από ενσυναίσθηση (emphasize), παραγωγή ιδεών (idea) και δημιουργία πρωτοτύπων (prototype). Οι μαθητές θα μάθουν τις αρχές σχεδιασμού, τις μεθοδολογίες και τα πλαίσια και θα τις εφαρμόσουν μέσα από μια εργασία-project. Πιο συγκεκριμένα, στο μάθημα περιλαμβάνονται η ανάπτυξη και σχεδίαση καινοτόμων προϊόντων – υπηρεσιών, η στρατηγική αναγνώρισης καινοτομικών τάσεων και τεχνικές δημιουργικότητας, η σχεδίαση και αξιολόγηση του επιχειρηματικού μοντέλου με τη μεθοδολογία του επιχειρηματικού καμβά (business model canvas), η παρουσίαση καινοτόμων εφαρμογών και μελετών περίπτωσης, η ανάπτυξη πρωτοτύπου (mockup) και πελατο-κεντρική σχεδίαση, η ανάπτυξη  ικανοτήτων παρουσίασης και υποστήριξης ενός καινοτόμου προϊόντος/υπηρεσίας σε πιθανούς χρηματοδότες (Pitching). Στο πλαίσιο του μαθήματος,  πραγματοποιείται η παράλληλη ενασχόληση των φοιτητών (σε ομάδες) με ένα project –για την καλύτερη εμπέδωση και εφαρμογή της γνώσης. Στα πλαίσια της εργασίας, οι φοιτητές θα κατανοήσουν όλα τα βήματα του design thinking ξεκινώντας από τη σύλληψη μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας, τη σχεδίαση και ανάπτυξη του επιχειρηματικού μοντέλου μέχρι την υλοποίηση αρχικών οθονών (mockup) και μιας πρώτης έκδοσης του προϊόντος/ υπηρεσίας (prototype).

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα (Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος)

Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες τη γνώση, τα απαραίτητα εργαλεία και τις στρατηγικές που απαιτούνται προκειμένου να εφαρμόσουν την προσέγγιση design thinking ώστε να:

  • εφαρμόζουν τεχνικές δημιουργικότητας και παραγωγής καινοτόμων ιδεών
  • αναλύσουν πώς να σχεδιάσουν και αξιολογήσουν εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα από την πλευρά του πελάτη
  • κατανοήσουν την έννοια του design thinking σε μια ομάδας εργασίας
  • σχεδιάζουν και αναπτύσσουν καινοτόμα προϊόντα/υπηρεσίες ή επιχειρηματικά μοντέλα