Διδάσκοντες Βάσει ΠΔ 407/80

Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20

Καραπάνου Βάϊα

vkarap@aueb.gr
Λάλλας Δημήτριος lallasd@aueb.gr
Μπαγέρη Βασιλική bageri@aueb.gr