Νομισματική Θεωρία και Πολιτική (Z' εξάμηνο για το ακαδ. έτος 2020-21)

Κωδικός: 
1642
Εξάμηνο: 
7ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής
Κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών

Περιγραφή Μαθήματος

Προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς χρήματος. Μέσα και δυνατότητες ελέγχου της ρευστότητας της οικονομίας. Ζήτηση χρήματος: έννοια και κίνητρα της ζήτησης χρήματος για συναλλακτικούς και επενδυτικούς σκοπούς. Η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και η θεωρία επιλογών χαρτοφυλακίου. Χρήμα και οικονομική δραστηριότητα: η κεϋνσιανή, η μονεταριστική και η νέα-κλασική προσέγγιση. Οι μηχανισμοί μετάδοσης. Νομισματική πολιτική: στόχοι και δυνατότητες, σχέση με την δημοσιονομική πολιτική, και το πρόβλημα του δημοσίου χρέους. Κανόνες και διακριτική παρέμβαση της νομισματικής πολιτικής. Ο ρόλος των επιτοκίων και οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι. Η νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ενδεικτικά προαπαιτούμενα: Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ, Χρήμα και Τραπεζική

Προτεινόμενο σύγγραμμα: Μακροοικονομική, 6η Έκδοση, Williamson Stephen D. , Γρηγόρης Σιουρούνης - Ευάγγελος Διοικητόπουλος (επιμέλεια) Λεπτομέρειες

Εναλλακτικό σύγγραμμα: Νομισματική Θεωρία και Πολιτική, McCallum Bennett T. Λεπτομέρειες