ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017. Κάθε Φεβρουάριο του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Ιδρύματος προκήρυξη για την εισαγωγή των μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές
για το ακαδ. έτος 2019-2020, παρατείνεται έως τη Δευτέρα 09-09-2019.
Κατά τα λοιπά ισχύει η δημοσιευμένη Προκήρυξη υποβολής αιτήσεων:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2019 – 2020 
 


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: https://e-graduate.applications.aueb.gr 

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης απαιτείται:

 1. να συνδεθείτε στον ανωτέρω σύνδεσμο
 2. να εντοπίσετε στον κατάλογο των προσφερόμενων ανά Σχολή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων το Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές
 3. να επιλέξετε το τμήμα πλήρους ή μερικής φοίτησης
 4. να συμπληρώσετε με ακρίβεια όλα τα στοιχεία της αίτησης
 5. να αποστείλετε ταχυδρομικά ή να υποβάλετε αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως αυτά υποδεικνύονται ακολούθως), μαζί με την εκτυπωμένη φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης που έχετε οριστικοποιήσει.

Προσοχή: θα πρέπει να ολοκληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση και να πατήσετε «Υποβολή» προκειμένου να ληφθεί υπόψη.


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση [υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον ανωτέρω σύνδεσμο και κατατίθεται σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία]
 2. Βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
 3. Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών. [Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών και δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου που ακολουθεί.]
 4. Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1). [Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους στο Πρόγραμμα γίνεται με την αίρεση της απόκτησης του απαιτούμενου αποδεικτικού γνώσης της αγγλικής και απαραίτητη προϋπόθεση για την αποφοίτηση τους είναι η προσκόμιση αυτού του αποδεικτικού στοιχείου Αγγλικής γλώσσας.]
 5. Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές [για τους υποψηφίους στο Τμήμα Πλήρους Φοίτησης] ή/και εργοδότες [για τους υποψηφίους στο Τμήμα Μερικής Φοίτησης]
 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας [για τους υποψηφίους στο Τμήμα Μερικής Φοίτησης]
 7. Οι υποψήφιοι με πτυχίο από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης – ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 76 του ν. 4485/2017.

* Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. πρωτότυπα ή απλά φωτοαντίγραφα. Για τα ξενόγλωσσα έγγραφα απαιτείται η προσκόμιση επικυρωμένων φωτοαντιγράφων (από την εκδούσα αρχή ή από δικηγόρο).

Η υποβολή υποψηφιότητας δεν δημιουργεί οιαδήποτε αξίωση για αποδοχή αυτής.


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές
Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, Αθήνα 113 62
9ος όροφος, Γραφείο 909 (καθημερινά 10:00 – 18.00, 210-8203642, msc-deos@aueb.gr)