ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ


Το Π.Μ.Σ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών επανιδρύθηκε το 2018 σε νέα βάση, σύμφωνα με τις διατάξεις και τις προϋποθέσεις του Ν. 4485/2017.

ΦΕΚ Επανίδρυσης ΦΕΚ3601/24-08-2018
Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΦΕΚ5533Β/11-12-2018