ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η Διπλωματική Εργασία (ΔΕ)  είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται για τους μεν φοιτητές του Προγράμματος Πλήρους Φοίτησης στη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, για τους δε φοιτητές του Προγράμματος Μερικής Φοίτησης στο δ’ εξάμηνο του προγράμματος.

Σχετικά με την εκπόνηση της ΔΕ ορίζονται τα ακόλουθα:

► Ο/η κάθε φοιτητής/τρια υποβάλει αίτηση στην  Συντονιστική Επιτροπή στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο/η προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας. 

► Το  αργότερο  εντός ενός (1) μηνός ο/η  φοιτητής/τρια  είναι υποχρεωμένος/η να καταθέσει στον/στην επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο της ΔΕ. Σε αυτό αναφέρονται το θέμα, ο στόχος, το περιεχόμενο και η μεθοδολογία της εργασίας. Το έντυπο αυτό υπογράφεται από τον/την επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια.

► Η ΔΕ πρέπει να διακρίνεται από έκταση και ποιότητα μεταπτυχιακού επιπέδου. Αυτό σημαίνει ότι μέσω αυτής ο/η φοιτητής/τρια αποδεικνύει ότι κατέχει πλήρως τη γνώση του επιστημονικού πεδίου της εργασίας.

► Η ΔΕ θα πρέπει να έχει παραδοθεί μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου για το Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης και μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου του δεύτερου έτους για το Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης.

► Η ΔΕ βαθμολογείται από την τριμελή Εξεταστική Επιτροπή και ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής. 

► Αν ο/η φοιτητής/τρια δεν ολοκληρώσει τη διπλωματική εργασία μέσα στα ανωτέρω προβλεπόμενα χρονικά όρια, δικαιούται παράταση έξι (6) μηνών μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του/της επιβλέποντα/ουσας καθηγητή/τριας.

► Σε  περίπτωση  αποτυχίας  της  ΔΕ, ο/η  φοιτητής/τρια  καλείται να επανυποβάλει τη ΔΕ  λαμβάνοντας  υπόψη  τα  σχόλια  της  Εξεταστικής Επιτροπής.

► Η επίβλεψη διπλωματικών εργασιών γίνεται μόνο από διδάσκοντες/ουσες του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών και του Π.Μ.Σ.

► Η ΔΕ μπορεί να είναι στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα. Σε κά­­θε   αντίγραφο της διπλωματικής εργασίας πρέπει να υπάρχει σύντομη περί­λη­ψη στην ελ­­ληνική και αγ­γλική γλώσ­σα.

► Η παρουσίαση της ΔΕ γίνεται ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής. Η βαθμολόγηση της ΔΕ στηρίζεται στην αξιολόγηση των ακόλουθων ενδεικτικών χα­ρ­α­κτη­ριστικών της: ορισμός βασικών εννοιών, επαρκής διατύπωση και ε­ξει­δί­κευση προβλήματος, έ­νταξη προβλήματος στην ευρύτερη γνωστική περιοχή, επι­λογή κατάλληλης επι­στη­­­μονικής μεθόδου, τρόπος εφαρμογής επιστημονικής με­θό­δου, ποιότητα έρευνας και ανάλυσης, χρήση βιβλιογραφίας, ύφος, γλώσσα και έκ­φραση. Μετά την πα­ρου­σίαση, καταρτίζεται πρακτικό το οποίο υπογράφεται από την εξεταστική επι­τρο­πή. Για την καταχώρηση της βαθμολογίας της ΔΕ, το πρα­κτι­κό παρουσίασης υ­πο­βάλ­λε­ται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδα­κτο­ρι­κών Σπου­δών της Σχο­λής Οικονομικών Επιστημώ

► Η ΔΕ, αφού εγκριθεί από την εξεταστική ε­πι­τρο­πή, αναρτάται στο δικτυακό τόπο της οικείας Σχολής και κατατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία  Με­τα­πτυ­χιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής και τη Βιβλιοθήκη του ΟΠΑ με σκοπό να διατεθεί σε σχετικά αποθετήρια συστήματα.

→ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ