ΣΚΟΠΟΣ


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διεθνείς Διαπραγματεύσεις έχει ως αντικείμενο τα εξής γνωστικά πεδία:
α) Διαπραγματεύσεις στο Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον
β) Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
γ) Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί

και στοχεύει:

  • Να εκπαιδεύσει και να προετοιμάσει υψηλού κύρους στελέχη επιστημονικά άρτια καταρτισμένα ώστε να αντιλαμβάνονται και να επιλύουν τα πολυδιάστατα ζητήματα και προβλήματα του σύγχρονου διεθνοποιημένου πολιτικού, οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
  • Να προσφέρει τη δυνατότητα σε σπουδαστές να ενισχύσουν τις ευκαιρίες και δυνατότητες απασχόλησης τους αποκτώντας την αναγκαία επιστημονική γνώση και τεχνική κατάρτιση για το σύγχρονο διεθνές και ευρωπαϊκό πολιτικό, οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.
  • Να αποκτήσουν οι φοιτητές εμπεριστατωμένη γνώση σε θέματα διαπραγματεύσεων, οι οποίες επηρεάζουν και καθορίζουν τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης καθώς και του διεθνούς οικονομικού/πολιτικού/θεσμικού περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί η ΕΕ.
  • Να ενισχύσει τη ικανότητα των σπουδαστών να αντιληφθούν την αλληλεπίδραση και τις συνέργειες μεταξύ του διεθνούς και ευρωπαϊκού πολιτικού και οικονομικού περιβάλλοντος.
  • Να ενισχύσει και να τονώσει την ικανότητα των σπουδαστών να αναλάβουν ηγετικό ρόλο σε δημόσιους και διεθνείς οργανισμούς και εθνικές ή πολυεθνικές επιχειρήσεις ως στελέχη, σύμβουλοι, ή εξειδικευμένοι λειτουργοί.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις [MSc in Ιnternational Negotiations].

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις  απαιτείται:

  • Υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δέκα (10) μαθήματα.
  • Υποχρεωτική παρακολούθηση σεμιναρίου συγγραφής διπλωματικής εργασίας.
  • Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και επιτυχής εξέταση σε αυτή.

Η διδασκαλία και οι εξετάσεις των μαθημάτων, καθώς και η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας θα γίνονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.
Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι 75 Π.Μ.

Το Πρόγραμμα παρέχεται και ως Μερικής Φοίτησης.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης είναι 12 μήνες για το Πλήρους Φοίτησης και 24 μήνες για το Μερικής Φοίτησης, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος για την εκπόνηση και υποβολή προς κρίση της διπλωματικής εργασίας.