Σκοπός


Στο παγκοσμιοποιημένο διεθνές περιβάλλον, οι διαδράσεις μεταξύ κρατών και μη κρατικών φορέων - συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, διεθνών οργανισμών, επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικών οντοτήτων – αποτελούν καθημερινό φαινόμενο. Η πυκνότητα και πολυπλοκότητα των διαδράσεων αυτών απαιτεί μια συνεχή διαπραγμάτευση για την επίτευξη των στόχων κάθε δρώντα.

Το Πρόγραμμα εισάγει τους φοιτητές σε βασικούς μηχανισμούς ανάλυσης διαπραγματεύσεων, μέσα από μια ποικιλία διεπιστημονικών προσεγγίσεων.Η ανάλυση αυτή εστιάζει στη διαπραγματευτική συμπεριφορά των εμπλεκομένων, στη δυναμική και το περιβάλλον της διαπραγμάτευσης, στις εισροές και εκροές της καθώς επίσης και στις επιπτώσεις της.

Ο σκοπός του Προγράμματος είναι, μέσω των αναλυτικών εργαλείων και της παρεχόμενης γνώσης, ο απόφοιτος να μπορεί να προσεγγίσει πολύπλοκες διαπραγματεύσεις και να είναι σε θέση να προετοιμαστεί κατάλληλα για τη δική του συμμετοχή σε αυτές.