Κανονισμός Σπουδών


Το Π.Μ.Σ. Διεθνείς Διαπραγματεύσεις ιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις και τις προϋποθέσεις του Ν. 4485/2017.
 

ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΕΚ3082/27-07-2018
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΕΚ5168Β/16-11-2018

Η έναρξη του Π.Μ.Σ. πραγματοποιήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.