Κανονισμός Σπουδών


Το Π.Μ.Σ. Διεθνείς Διαπραγματεύσεις ιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις και τις προϋποθέσεις του Ν. 4485/2017.
 

ΦΕΚ Ίδρυσης | Επανίδρυσης ΦΕΚ3082/27-07-2018 | ΦΕΚ571/11-02-2022
Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών  ΦΕΚ5168Β/16-11-2018 | ΦΕΚ1049/10-03-2022 

Η έναρξη του Π.Μ.Σ. πραγματοποιήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.