ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η Διπλωματική Εργασία είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται για τους μεν φοιτητές του Προγράμματος Πλήρους Φοίτησης στη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών του έτους φοίτησής, για τους δε φοιτητές του Προγράμματος Μερικής Φοίτησης στους αντίστοιχους μήνες του δεύτερου έτους φοίτησης.

Λόγω του περιορισμένου χρόνου εκπόνησής της, οι φοιτητές ενθαρρύνονται να ξεκινήσουν εγκαίρως την προετοιμασία τους, ήδη από το τρίτο (για το Πλήρους Φοίτησης Πρόγραμμα) ή το έκτο (για το Μερικής Φοίτησης Πρόγραμμα) τρίμηνο, σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή. 

Η διαδικασία ανάληψης και εκπόνησης της Διπλωματικής έχει ως ακολούθως:

► Οι φοιτητές λαμβάνουν έναν κατάλογο με θέματα και θεματικά πεδία στα οποία ο κάθε διδάσκοντας στο Πρόγραμμα διατίθεται να επιβλέψει διπλωματικές.

► Οι φοιτητές αφού έλθουν σε επαφή με τους διδάσκοντες για τυχόν διευκρινίσεις, υποβάλλουν μία λίστα με 5 πεδία από διαφορετικούς δυνητικούς επιβλέποντες κατά σειρά προτίμησης.

► Ο Συντονιστής συγκεντρώνει τις επιλογές αυτές και προχωράει στην ανάθεση με βάση δύο κριτήρια:

     ♦ Σειρά προτεραιότητας

     ♦ Μ.Ο. βαθμολογίας των φοιτητών

► Αφού ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της διαδικασίας, οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με τον επιβλέποντα καθηγητή για να οριστικοποιήσουν το θέμα και να λάβουν κατευθυντήριες οδηγίες.

► Η Διπλωματική Εργασία θα πρέπει να έχει υποβληθεί μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου για το Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης και μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου του δεύτερου έτους για το Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης.

► Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάζεται ενώπιον τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία είναι υπεύθυνη για την τελική αξιολόγησή της. 

► Αν ο/η φοιτητής/τρια δεν ολοκληρώσει τη διπλωματική εργασία μέσα στα ανωτέρω προβλεπόμενα χρονικά όρια, δικαιούται παράταση έξι (6) μηνών μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του/της επιβλέποντα/ουσας καθηγητή/τριας.

► Η βαθμολόγηση της Διπλωματικής Εργασίας στηρίζεται στην αξιολόγηση των ακόλουθων ενδεικτικών χα­ρ­α­κτη­ριστικών της: ορισμός βασικών εννοιών, επαρκής διατύπωση και ε­ξει­δί­κευση προβλήματος, έ­νταξη προβλήματος στην ευρύτερη γνωστική περιοχή, επι­λο­γή κατάλληλης επι­στη­­­μονικής μεθόδου, τρόπος εφαρμογής επιστημονικής με­θό­δου, ποιότητα έρευνας και ανάλυσης, χρήση βιβλιογραφίας, ύφος, γλώσσα και έκ­φραση. Μετά την πα­ρου­σίαση, καταρτίζεται πρακτικό το οποίο υπογράφεται από την Εξεταστική Επι­τρο­πή. Για την καταχώρηση της βαθμολογίας, το πρα­κτι­κό παρουσίασης υ­πο­βάλ­λε­ται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδα­κτο­ρι­κών Σπου­δών της Σχο­λής Οικονομικών Επιστημών.

► Σε  περίπτωση  αποτυχίας,  η Διπλωματική Εργασία επανυποβάλλεται εντός εξαμήνου αφού ενσωματωθούν τα  σχόλια  της  Εξεταστικής Επιτροπής.

► Η Διπλωματική Εργασία μπορεί να είναι στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα. Σε κά­­θε   αντίγραφο της διπλωματικής εργασίας πρέπει να υπάρχει σύντομη περί­λη­ψη στην ελ­­ληνική και αγ­γλική γλώσ­σα.

► Η Διπλωματική Εργασία, αφού εγκριθεί από την εξεταστική ε­πι­τρο­πή, αναρτάται στο δικτυακό τόπο της οικείας Σχολής και κατατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία  Με­τα­πτυ­χιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής και τη Βιβλιοθήκη του ΟΠΑ με σκοπό να διατεθεί σε σχετικά αποθετήρια συστήματα.