• Ελληνικά
  • English

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του ΠΜΣ ορίζονται σε 4.200€ [τέσσερις χιλιάδες διακόσια ευρώ] και καταβάλλονται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του Προγράμματος [Πλήρους και Μερικής Φοίτησης].


  • Aπαλλαγή τελών φοίτησης

Οι φοιτητές που δικαιούνται απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης καθορίζονται σύμφωνα με το Ν.4485/2017.

  • Μείωση διδάκτρων σε ανέργους

Το πρόγραμμα παρέχει μείωση διδάκτρων σε ανέργους φοιτητές (οι οποίοι έχασαν την εργασία τους κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών).