Ιωάννης Αγγελόπουλος | Σειρά 2019

"Κατά την εκτίμησή μου, κάποιος ενδιαφερόμενος θα επέλεγε το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών για να λάβει μία ιδιαίτερα καλή γνώση του Δικαίου της ΕΕ και γενικότερα του ισχύοντος νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο σε σχέση με το Δίκαιο της Ενέργειας, το Δίκαιο του Περιβάλλοντος αλλά και σε θέματα που αφορούν το μείζον ζήτημα της κλιματικής αλλαγής. Επιπλέον, μέσω του προγράμματος, δίνεται η δυνατότητα στους έχοντες και μη υπόβαθρο οικονομικών γνώσεων να λάβουν μία εξίσου καλή με την προαναφερθείσα γνώση των οικονομικών γενικότερα, και ειδικότερα των οικονομικών της ενέργειας. Πρόκειται κατά τη γνώμη μου για έναν επιτυχημένο συγκερασμό των οικονομικών και των νομικών της ενέργειας, με την ταυτόχρονη ένταξη αυτών στη σύγχρονη πραγματικότητα των αγορών.

Η εμπειρία μου από την παρακολούθηση του προγράμματος χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και θετική."