Κανονισμός Σπουδών

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Σπουδών όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4005/τεύχος Β'/17-9-2018, τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 4919/τεύχος Β'/31-12-2019 και το ΦΕΚ 2245/τεύχος Β'/9-5-2022

Δείτε ολοκληρωμένο τον κανονισμό σπουδών με όλες τις τροποποιήσεις εδώ.