Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες, αποφάσεις και εργαλεία του μάρκετινγκ, δίνοντάς τους μια σφαιρική γνώση σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ. Στο μάθημα περιλαμβάνονται τα εξής θέματα: (α) περιεχόμενο, αντικείμενο, εξέλιξη, πεδίο εφαρμογών του μάρκετινγκ, ορισμοί, (β) στρατηγικό μάρκετινγκ, τμηματοποίηση και τοποθέτηση, (γ) έρευνα αγοράς και συμπεριφορά καταναλωτή, (δ) ανάπτυξη μίγματος μάρκετινγκ, δηλαδή των αποφάσεων που αφορούν το προϊόν καθώς και την τιμή του, την προβολή του και τη διάθεσή του, (ε) οργάνωση των πωλήσεων, και στ) ειδικά θέματα του μάρκετινγκ, όπως βιομηχανικό (Β2Β) μάρκετινγκ και Διεθνές & Εξαγωγικό Μάρκετινγκ.