Επικοινωνία & Διαφήμιση

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση του ρόλου της Επικοινωνίας ως στρατηγικής για την ανάπτυξη, διατήρηση και την ενδυνάμωση των σχέσεων με σημαντικές κοινωνικές ομάδες της επιχείρησης ή του οργανισμού, η ανάπτυξη των ικανοτήτων για τη κατανόηση των επιπτώσεων των νέων μέσων στις αντίστοιχες στρατηγικές και τακτικές μάρκετινγκ της επιχείρησης, η εξοικείωση με τις μεθόδους και τα εργαλεία που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες και τα κοινωνικά δίκτυα στο μάρκετινγκ και την επικοινωνία. Στο μάθημα αυτό περιλαμβάνονται τα εξής θέματα: α) Ανάλυση των εννοιών της Επιχειρησιακής Επικοινωνίας, της εταιρικής Ταυτότητας, Εικόνας και Φήμης, εταιρικής Κουλτούρας και Ηθικής, β) Επικοινωνιακές Εκστρατείες, γ) Πρόληψη και Διαχείριση των Κρίσεων, δ) Στρατηγική μάρκετινγκ και επιχειρηματικά μοντέλα, ε) Συμπεριφορά καταναλωτή στο διαδίκτυο και τα λοιπά ψηφιακά μέσα.