Επικοινωνία & Διαφήμιση

Στόχος του μαθήματος είναι να αναγνωρίσουν οι φοιτητές τη στενή σχέση μεταξύ διαφημιστικής στρατηγικής και στρατηγικής μάρκετινγκ και να κατανοήσουν τους μηχανισμούς που καθορίζουν την αποτελεσματικότητα μιας διαφημιστικής καμπάνιας και ενός προγράμματος ολοκληρωμένης επικοινωνίας μάρκετινγκ. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, παρουσιάζονται τα διαθέσιμα εργαλεία επικοινωνίας και οι τρόποι συνδυασμένης και αποτελεσματικότερης χρήσης τους. Επίσης, αναλύονται τα βήματα και η διαδικασία δημιουργίας ενός σχεδίου ολοκληρωμένης επικοινωνίας καθώς και οι μέθοδοι αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του. Το μάθημα επικεντρώνεται στις κλασικές και σύγχρονες θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις στη μελέτη της διαφήμισης (π.χ. ιεραρχικά μοντέλα των επιδράσεων της διαφήμισης, διαφήμιση σε συνθήκες υψηλής και χαμηλής ανάμειξης, πλέγματα καθορισμού διαφημιστικών στόχων και στρατηγικής) και εξετάζει σε βάθος τόσο τη στρατηγική (π.χ. ολοκληρωμένη επικοινωνιακή στρατηγική, καθορισμός στόχων, ανάπτυξη δημιουργικού σχεδίου, προϋπολογισμός, σχεδιασμός μέσων και μέτρηση αποτελεσματικότητας) όσο και τη δημιουργική πλευρά της διαφήμισης (δημιουργική διαδικασία, ανάπτυξη μηνύματος, τεχνικές, είδη επικλήσεων). Εξετάζονται επίσης συνοπτικά και άλλα εργαλεία επικοινωνίας μάρκετινγκ όπως η προώθηση πωλήσεων, η προσωπική πώληση, οι δημόσιες σχέσεις, η ψηφιακή επικοινωνία κ.λπ. καθώς και η συνδυαστική τους χρήση.