Μεταπτυχιακό Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

  • Ελληνικά
  • English

Ερευνητική Μεθοδολογία & Έρευνα Μάρκετινγκ

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στην ερευνητική μεθοδολογία και η εμπέδωση των αρχών και των μεθόδων της έρευνας μάρκετινγκ, μέσω της οποίας ερευνώνται με μεθοδικό και εμπειρικό τρόπο ζητήματα του μάρκετινγκ. Στο μάθημα περιλαμβάνονται τα εξής θέματα: Εισαγωγή στην ερευνητική μεθοδολογία, βασικές αρχές έρευνας αγοράς, σχεδιασμός έρευνας, είδη ερευνών, πηγές πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων για έρευνες μάρκετινγκ, σύγχρονοι τρόποι συλλογής δεδομένων, η έννοια της μέτρησης και οι κλίμακες μέτρησης στην έρευνα αγοράς, ανάπτυξη ερωτήσεων σε δημοσκοπήσεις (surveys), σχεδιασμός ερωτηματολογίου, μέθοδοι συλλογής πρωτογενών δεδομένων με δημοσκοπήσεις, η έννοια και οι διαδικασίες της δειγματοληψίας, βασικές αρχές και κύριες μέθοδοι ανάλυσης εμπειρικών δεδομένων, ειδικά θέματα έρευνας αγοράς.