Μεταπτυχιακό Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

  • Ελληνικά
  • English

Πολιτική Προϊόντος & Καινοτομίας

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών εννοιών για το προϊόν και η ανάλυση των προϊοντικών αποφάσεων που πρέπει να λαμβάνει μία επιχείρηση. Στο μάθημα περιλαμβάνονται τα εξής θέματα: οι βασικές έννοιες για το προϊόν, οι τύποι προϊοντικών αποφάσεων, η περιγραφή των μοντέλων αξιολόγησης του προϊοντικού χαρτοφυλακίου, καθώς και του χαρτοφυλακίου νέων προϊόντων και υπηρεσιών, οι παράγοντες της επιτυχημένης υιοθέτησης και διάχυσης νέων προϊόντων στην αγορά, η διαδικασία κατάργησης προϊόντων και υπηρεσιών, η παρουσίαση των οργανωτικών διευθετήσεων για την ανάπτυξη, διοίκηση και κατάργηση προϊόντων και υπηρεσιών.