Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών του μεταπτυχιακού περιλαμβάνει οκτώ (8) μαθήματα κορμού και μια διπλωματική εργασία. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι εβδομήντα πέντε (75) πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.)

Όλα τα μαθήματα του Προγράμματος είναι υποχρεωτικά, ενώ οι ελάχιστες διδακτικές ώρες που τους αντιστοιχούν είναι είκοσι μία (21). Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος οι διδακτικές ώρες ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων μπορούν να αυξηθούν. Στο τέλος κάθε διδακτικής περιόδου δίνονται εξετάσεις.

Οι διαλέξεις και οι εξετάσεις των μαθημάτων γίνονται στην Ελληνική γλώσσα και η διπλωματική εργασία συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα, ενώ η βιβλιογραφία είναι κατά κύριο λόγο αγγλική. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και τηρείται σχετικό παρουσιολόγιο από τη Γραμματεία του Προγράμματος. Σε περίπτωση που οι απουσίες σε ένα μάθημα ξεπερνούν το ένα τρίτο (1/3) των ωρών φοίτησης, ο φοιτητής θεωρείται αποτυχών στο μάθημα αυτό και το επαναλαμβάνει την αμέσως επόμενη περίοδο που θα διδαχθεί.  

Για την ολοκλήρωση των σπουδών απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση στα 8 μαθήματα καθώς και η επιτυχής εκπόνηση και παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών ορίζεται σε έξι (6) εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένης και της ολοκλήρωσης της Διπλωματικής Εργασίας.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής με αίτησή του μπορεί να ζητήσει προσωρινή αναστολή φοίτησης, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα, για λόγους ανωτέρας βίας. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρώνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Οι λόγοι, η δυνατότητα και οι όροι αναστολής εξετάζονται από τη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.

Σε κάθε περίπτωση επαναπαρακολούθησης ή οριστικής αποχώρησης δεν επιστρέφονται καταβληθέντα τέλη φοίτησης.