Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών του μεταπτυχιακού περιλαμβάνει οκτώ (8) μαθήματα κορμού και μια διπλωματική εργασία. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι εβδομήντα πέντε (75) πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.)

Όλα τα μαθήματα του Προγράμματος είναι υποχρεωτικά, ενώ οι ελάχιστες διδακτικές ώρες που τους αντιστοιχούν είναι είκοσι μία (21). Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος οι διδακτικές ώρες ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων μπορούν να αυξηθούν. Στο τέλος κάθε διδακτικής περιόδου δίνονται εξετάσεις.

Οι διαλέξεις και οι εξετάσεις των μαθημάτων γίνονται στην Ελληνική γλώσσα και η διπλωματική εργασία συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα, ενώ η βιβλιογραφία είναι κατά κύριο λόγο αγγλική. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και τηρείται σχετικό παρουσιολόγιο από τη Γραμματεία του Προγράμματος. Σε περίπτωση που οι απουσίες σε ένα μάθημα ξεπερνούν το ένα τρίτο (1/3) των ωρών φοίτησης, ο φοιτητής θεωρείται αποτυχών στο μάθημα αυτό και το επαναλαμβάνει την αμέσως επόμενη περίοδο που θα διδαχθεί.  

Για την ολοκλήρωση των σπουδών απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση στα 8 μαθήματα καθώς και η επιτυχής εκπόνηση και παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών ορίζεται σε έξι (6) εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένης και της ολοκλήρωσης της Διπλωματικής Εργασίας.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής με αίτησή του μπορεί να ζητήσει προσωρινή αναστολή φοίτησης, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα, για λόγους ανωτέρας βίας. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρώνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Οι λόγοι, η δυνατότητα και οι όροι αναστολής εξετάζονται από τη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.

Σε κάθε περίπτωση επαναπαρακολούθησης ή οριστικής αποχώρησης δεν επιστρέφονται καταβληθέντα τέλη φοίτησης.

Α’ Εξάμηνο (Χειμερινό)

ΜΑΘΗΜΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες, αποφάσεις και εργαλεία του μάρκετινγκ, δίνοντάς τους μια σφαιρική γνώση σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ. Στο μάθημα περιλαμβάνονται τα εξής θέματα: (α) περιεχόμενο, αντικείμενο, εξέλιξη, πεδίο εφαρμογών του μάρκετινγκ, ορισμοί, (β) στρατηγικό μάρκετινγκ, τμηματοποίηση και τοποθέτηση, (γ) έρευνα αγοράς και συμπεριφορά καταναλωτή, (δ) ανάπτυξη μίγματος μάρκετινγκ, δηλαδή των αποφάσεων που αφορούν το προϊόν καθώς και την τιμή του, την προβολή του και τη διάθεσή του, (ε) οργάνωση των πωλήσεων, και στ) ειδικά θέματα του μάρκετινγκ, όπως βιομηχανικό (Β2Β) μάρκετινγκ και Διεθνές & Εξαγωγικό Μάρκετινγκ.

7.5 ECTS
Συμπεριφορά Καταναλωτή

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές το αντικείμενο και τις μεθόδους του συγκεκριμένου επιστημονικού κλάδου και να γνωρίσουν τις κλασικές και σύγχρονες θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις στη μελέτη της συμπεριφοράς του καταναλωτή και τη σημασία τους για τη χάραξη αποτελεσματικών στρατηγικών μάρκετινγκ. Στο μάθημα περιλαμβάνονται τα εξής θέματα: (α) εισαγωγή στη συμπεριφορά καταναλωτή, (β) εσωτερικές διαδικασίες: επεξεργασία πληροφοριών, αντίληψη, μάθηση, μνήμη, κίνητρα, αυτο-εικόνα, προσωπικότητα, τρόπος ζωής (lifestyle), στάσεις, συναισθήματα, (γ) εξωτερικές επιδράσεις καταναλωτικής συμπεριφοράς: δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, αξίες, κουλτούρα, ομάδες αναφοράς, καθοδηγητές γνώμης, (δ) διαδικασίες λήψης αγοραστικών αποφάσεων: Στάδια λήψης αγοραστικών αποφάσεων, τύποι αγοραστικών αποφάσεων, ανάμειξη καταναλωτή και διαδικασία λήψης αγοραστικών αποφάσεων και (ε) θεωρία και μέθοδοι τμηματοποίησης της αγοράς καταναλωτών.

7.5 ECTS
Επικοινωνία & Διαφήμιση

Στόχος του μαθήματος είναι να αναγνωρίσουν οι φοιτητές τη στενή σχέση μεταξύ διαφημιστικής στρατηγικής και στρατηγικής μάρκετινγκ και να κατανοήσουν τους μηχανισμούς που καθορίζουν την αποτελεσματικότητα μιας διαφημιστικής καμπάνιας και ενός προγράμματος ολοκληρωμένης επικοινωνίας μάρκετινγκ. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, παρουσιάζονται τα διαθέσιμα εργαλεία επικοινωνίας και οι τρόποι συνδυασμένης και αποτελεσματικότερης χρήσης τους. Επίσης, αναλύονται τα βήματα και η διαδικασία δημιουργίας ενός σχεδίου ολοκληρωμένης επικοινωνίας καθώς και οι μέθοδοι αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του. Το μάθημα επικεντρώνεται στις κλασικές και σύγχρονες θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις στη μελέτη της διαφήμισης (π.χ. ιεραρχικά μοντέλα των επιδράσεων της διαφήμισης, διαφήμιση σε συνθήκες υψηλής και χαμηλής ανάμειξης, πλέγματα καθορισμού διαφημιστικών στόχων και στρατηγικής) και εξετάζει σε βάθος τόσο τη στρατηγική (π.χ. ολοκληρωμένη επικοινωνιακή στρατηγική, καθορισμός στόχων, ανάπτυξη δημιουργικού σχεδίου, προϋπολογισμός, σχεδιασμός μέσων και μέτρηση αποτελεσματικότητας) όσο και τη δημιουργική πλευρά της διαφήμισης (δημιουργική διαδικασία, ανάπτυξη μηνύματος, τεχνικές, είδη επικλήσεων). Εξετάζονται επίσης συνοπτικά και άλλα εργαλεία επικοινωνίας μάρκετινγκ όπως η προώθηση πωλήσεων, η προσωπική πώληση, οι δημόσιες σχέσεις, η ψηφιακή επικοινωνία κ.λπ. καθώς και η συνδυαστική τους χρήση.

7.5 ECTS
Ερευνητική Μεθοδολογία & Έρευνα Μάρκετινγκ

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στην ερευνητική μεθοδολογία και η εμπέδωση των αρχών και των μεθόδων της έρευνας μάρκετινγκ, μέσω της οποίας ερευνώνται με μεθοδικό και εμπειρικό τρόπο ζητήματα του μάρκετινγκ. Στο μάθημα περιλαμβάνονται τα εξής θέματα: Εισαγωγή στην ερευνητική μεθοδολογία, βασικές αρχές έρευνας αγοράς, σχεδιασμός έρευνας, είδη ερευνών, πηγές πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων για έρευνες μάρκετινγκ, σύγχρονοι τρόποι συλλογής δεδομένων, η έννοια της μέτρησης και οι κλίμακες μέτρησης στην έρευνα αγοράς, ανάπτυξη ερωτήσεων σε δημοσκοπήσεις (surveys), σχεδιασμός ερωτηματολογίου, μέθοδοι συλλογής πρωτογενών δεδομένων με δημοσκοπήσεις, η έννοια και οι διαδικασίες της δειγματοληψίας, βασικές αρχές και κύριες μέθοδοι ανάλυσης εμπειρικών δεδομένων, ειδικά θέματα έρευνας αγοράς.

7.5 ECTS

Β’ Εξάμηνο (Εαρινό)

ΜΑΘΗΜΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις βασικές μεθόδους διαμόρφωσης και υλοποίησης εταιρικών και ανταγωνιστικών στρατηγικών μάρκετινγκ. Στο μάθημα περιλαμβάνονται τα εξής θέματα: οι διαδικασίες διαμόρφωσης στρατηγικής των επιχειρήσεων καθώς και ο βαθμός στον οποίο οι Ελληνικές επιχειρήσεις ακολουθούν αυτές τις διαδικασίες, οι εναλλακτικές στρατηγικές επιλογές που μπορεί να ακολουθήσει μια επιχείρηση, ο τρόπος με τον οποίο τα στελέχη μπορούν να τοποθετήσουν (position) την επιχείρηση απέναντι στις δυνάμεις της αγοράς και του ανταγωνισμού, ανάλογα με το προϊοντικό τους χαρτοφυλάκιο, ώστε να εκμεταλλευθούν αυτές τις δυνάμεις ή ακόμα και να τις επηρεάσουν προς όφελός τους, οι ενδεικνυόμενες στρατηγικές επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, οι συναφείς στρατηγικές μάρκετινγκ, οι πηγές άντλησης χρηματοδοτικών πιστώσεων για την υλοποίηση της επιλεχθείσας στρατηγικής και η υλοποίηση επιχειρησιακού σχεδιασμού.

7.5 ECTS
Ψηφιακό Μάρκετινγκ & Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Σκοπός του μαθήματος: (α) η ανάπτυξη των ικανοτήτων των φοιτητών για τη κατανόηση των επιπτώσεων των νέων αυτών μέσων στις αντίστοιχες στρατηγικές και τακτικές μάρκετινγκ της επιχείρησης, (β) η εξοικείωση των φοιτητών με τις μεθόδους και τα εργαλεία που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες και τα κοινωνικά δίκτυα στο μάρκετινγκ και την επικοινωνία. Τα θέματα που καλύπτονται στο μάθημα περιλαμβάνουν: στρατηγική μάρκετινγκ και επιχειρηματικά μοντέλα, συμπεριφορά καταναλωτή στο διαδίκτυο και τα λοιπά ψηφιακά μέσα, δημιουργία αξίας, personalization, content marketing, θέματα τιμολόγησης, επικοινωνία μέσω Google adwords, Ad formats, Search Engine Optimization, e-mailing, affiliation, εναλλακτικά δίκτυα, πολυ-καναλική διανομή, e-retailing, web 2.0,  χρήση, οφέλη, δυνατότητες των κοινωνικών δικτύων για επιχειρήσεις, mobile marketing, iδιωτικότητα, διαχείριση σχέσεων με πελάτες, Web metrics.

7.5 ECTS
Αναλυτική Μάρκετινγκ & Διαδικτύου

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση δεδομένων και η ανάπτυξη περιγραφικών και προβλεπτικών ποσοτικών υποδειγμάτων και μοντέλων βελτιστοποίησης στο ευρύτερο πεδίο του μάρκετινγκ και του διαδικτύου.

7.5 ECTS
Πολιτική Προϊόντος & Καινοτομίας

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών εννοιών για το προϊόν και η ανάλυση των προϊοντικών αποφάσεων που πρέπει να λαμβάνει μία επιχείρηση. Στο μάθημα περιλαμβάνονται τα εξής θέματα: οι βασικές έννοιες για το προϊόν, οι τύποι προϊοντικών αποφάσεων, η περιγραφή των μοντέλων αξιολόγησης του προϊοντικού χαρτοφυλακίου, καθώς και του χαρτοφυλακίου νέων προϊόντων και υπηρεσιών, οι παράγοντες της επιτυχημένης υιοθέτησης και διάχυσης νέων προϊόντων στην αγορά, η διαδικασία κατάργησης προϊόντων και υπηρεσιών, η παρουσίαση των οργανωτικών διευθετήσεων για την ανάπτυξη, διοίκηση και κατάργηση προϊόντων και υπηρεσιών.

7.5 ECTS