Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις βασικές μεθόδους διαμόρφωσης και υλοποίησης εταιρικών και ανταγωνιστικών στρατηγικών μάρκετινγκ. Στο μάθημα περιλαμβάνονται τα εξής θέματα: οι διαδικασίες διαμόρφωσης στρατηγικής των επιχειρήσεων καθώς και ο βαθμός στον οποίο οι Ελληνικές επιχειρήσεις ακολουθούν αυτές τις διαδικασίες, οι εναλλακτικές στρατηγικές επιλογές που μπορεί να ακολουθήσει μια επιχείρηση, ο τρόπος με τον οποίο τα στελέχη μπορούν να τοποθετήσουν (position) την επιχείρηση απέναντι στις δυνάμεις της αγοράς και του ανταγωνισμού, ανάλογα με το προϊοντικό τους χαρτοφυλάκιο, ώστε να εκμεταλλευθούν αυτές τις δυνάμεις ή ακόμα και να τις επηρεάσουν προς όφελός τους, οι ενδεικνυόμενες στρατηγικές επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, οι συναφείς στρατηγικές μάρκετινγκ, οι πηγές άντλησης χρηματοδοτικών πιστώσεων για την υλοποίηση της επιλεχθείσας στρατηγικής και η υλοποίηση επιχειρησιακού σχεδιασμού.