Συνέχιση εκπαιδευτικού έργου προγράμματος

Σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 55 Α'/11-3-20 το εκπαιδευτικό έργο του προγράμματος θα συνεχίσει με τη μέθοδο της εξ'αποστάσεως διδασκαλίας μέχρι την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του Πανεπιστημίου. 

Τόσο οι διδάσκοντες όσο και οι φοιτητές έχουν λάβει οδηγίες για τη διενέργεια των διαλέξεων και την παρακολούθησή τους αντίστοιχα, ενώ κάθε τμήμα έχει λάβει το ωρολόγιο πρόγραμμα που βασίζεται στον μέχρι τώρα προγραμματισμό του διμήνου.