Υποβολή Παραπόνων

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της φοιτητοκεντρικής εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και των αρχών της διαφάνειας και λογοδοσίας, έχει υιοθετηθεί διαδικασία διαχείρισης παραπόνων των φοιτητών του ΠΜΣ στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία. Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά σε όλα τα παράπονα που άπτονται της ποιότητας των παρεχομένων από το ΠΜΣ εκπαιδευτικών και διοικητικών υπηρεσιών.

Για την καταγραφή παραπόνων είναι διαθέσιμο το «Έντυπο Υποβολής Παραπόνων» του ΠΜΣ, μέσω της ιστοσελίδας του ΠΜΣ (Φόρμα Υποβολής Παραπόνων) αλλά και μέσω της Γραμματείας.

Ο φοιτητής/φοιτήτρια συμπληρώνει το έντυπο, στο οποίο καταγράφει με συντομία, σαφήνεια και αντικειμενικότητα, το πρόβλημα - παράπονο που έχει, και το υποβάλλει στη γραμματεία του ΠΜΣ, σε έντυπη μορφή.