Ανακήρυξη Υποψηφίου για τη θέση του Προέδρου του τμήματος