Ανακοίνωση για πτυχιούχους Πανεπιστημίων, πτυχιούχους Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ, της Ελλάδος ή του Εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) που επιθυμούν να καταταγούν στο τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Α

Ανακοίνωση για πτυχιούχους Πανεπιστημίων, πτυχιούχους Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ, της Ελλάδος ή του Εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) που επιθυμούν να καταταγούν στο τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για την απόκτηση πτυχίου για το ακαδ. έτος 2013-2014.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του τμήματος από 1 μέχρι 15 Νοεμβρίου 2013 κατά τις ώρες υποδοχής κοινού, Δευτέρα και Τετάρτη 12:00-14:00 και Παρασκευή 11:00-13:00.

Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν,

α) Αίτηση στη γραμματεία του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας στην οποία θα αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου (το έντυπο της αίτησης εδώ).

β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών, πρωτότυπο ή νομίμως επικυρωμένο στο οποίο να αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου.
Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

γ) Πιστοποιητικό αναλυτικής κατάστασης βαθμολογίας, πρωτότυπο ή νομίμως επικυρωμένο.

δ) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας υποψηφίου.

Από τη Γραμματεία,
Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2013