ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 2017-2018

Καλούνται οι τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές (7ου και 8ου εξαμήνου) των Τμημάτων του ΟΠΑ που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για το μάθημα Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία Ι και ΙΙ στη Γραμματεία του Τμήματός τους αποκλειστικά από 1 Σεπτεμβρίου 2017 έως και 15 Σεπτεμβρίου 2017. Το Πρόγραμμα Σπουδών στις επιστήμες της αγωγής και της εκπαίδευσης του Ο.Π.Α. οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας-Πιστοποιητικό στις Επιστήμες της Αγωγής το οποίο είναι αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ σύμφωνα με τον Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 689/τ.Β'/26-03-2013 της υπ' αριθμ. 39460/Γ2/21-03-2013 Υπουργικής Απόφασης).