Ενημερωτική συνάντηση Προγράμματος Έρασμος+ ακαδ. έτους 2022-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 

Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 3/3/2022 και ώρα 14.00-15.00 θα γίνει ενημερωτική συνάντηση για το Πρόγραμμα ERASMUS+  (ακαδ. έτους 2022-2023), στην οποία καλούνται να συμμετάσχουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών που ενδιαφέρονται.

Η παρουσίαση που θα γίνει από την Καθηγήτρια κα Μήλλιου Χρυσοβαλάντου-Βασιλική, Ακαδημαϊκή Συντονίστρια για το τμήμα ΔΕΟΣ, έχει σαν στόχο την πλήρη και λεπτομερή παροχή πληροφοριών σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως μέσω του Microsoft Teams. Το link της συνάντησης είναι το εξής:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a86ac98216aa4477ea1c94d4112f6b2e6%40thread.tacv2/1645603416724?context=%7b%22Tid%22%3a%22ad5ba4a2-7857-4ea1-895e-b3d5207a174f%22%2c%22Oid%22%3a%2292345e88-ba6b-4d3f-9ddd-46c746952368%22%7d

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2022