Διάρθρωση και Προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας

Κωδικός: 
2321
Διδάσκων: 

Ε.- Θ. ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ (ΕΣΠΑ)

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

 Η “Διάρθρωση και τα Προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας” αποτελεί μάθημα ευρύτερης επιλογής. Ο σκοπός του μαθήματος είναι η ενασχόληση των φοιτητών με θέματα της ελληνικής οικονομίας. Στα πλαίσια της διδακτικής διαδικασίας δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην προσέγγιση καίριων εθνικολογιστικών μεγεθών και την ανάλυση των σημαντικότερων προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας, που αφορούν την ανάπτυξη, το

δημόσιο χρέος, το εξαγωγικό εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών, την έκνομη παραοικονομία, την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα της εθνικής μας οικονομίας. Η εκπόνηση εργασιών είναι προαιρετική.  

Προαπαιτήσεις                     

Βασικές γνώσεις Μακροοικονομικής και Στατιστικής.

Περιεχόμενο του μαθήματος 

 Οι θεματικές ενότητες που καλύπτει είναι: Διαρθρωτικά προβλήματα και τις τρέχουσες εξελίξεις στην ελληνική οικονομία μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της ευρωπαϊκής και της διεθνούς οικονομίας; Μακρο-οικονομική και δημοσιονομική διάσταση των αδυναμιών; Ανταγωνιστικότητα και κλαδικές ανισορροπίες; Κρίση χρέους; Ανεπάρκειες και προσαρμογή στον χρηματοοικονομικό και κυρίως στον τραπεζικό τομέα.

Από το 1821 που η Ελλάδα απελευθερώθηκε από τον οθωμανικό ζυγό και μέχρι σήμερα, η οικονομική ιστορία της πατρίδας μας είναι συνυφασμένη με την ανοδική τάση του δημοσίου χρέους, τις περιοδικές πτωχεύσεις

του ελληνικού κράτους, τη διαφθορά του πολιτικού συστήματος και τις έκνομες δραστηριότητες της παραοικονομίας. Το κεφαλαιώδες συμπέρασμα που εξάγεται από την αμερόληπτη μελέτη της οικονομικής ιστορίας του νεοελληνικού κράτους, είναι ότι από το 1824 που εισπράχτηκε το πρώτο εξωτερικό δάνειο και μέχρι τις μέρες μας, το εξωτερικό χρέος ήταν και συνεχίζει να είναι δυσβάστακτο. Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων διανέμονται στους φοιτητές ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα της ελληνικής οικονομίας από επίσημες πηγές, που αφορούν τα κρατικά ελλείμματα, το δημόσιο χρέος, τους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης, την

βιομηχανική παραγωγή, τις επενδύσεις, το εξαγωγικό εμπόριο, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, την αγορά εργασίας, τις τραπεζικές καταθέσεις και τις χορηγήσεις δανείων, το δημογραφικό πρόβλημα, τη μετανάστευση, το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, τους ενεργειακούς πόρους, τον τουρισμό, τη ναυτιλία, την αγροτική μεταποιητική βιομηχανία, κ.λπ., αποσκοπώντας στην εμβάθυνση των φοιτητών στα θέματα που

απασχολούν την εθνική μας οικονομία.  

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

 Βαγιανός, Δ., Βέττας, Ν., Μεγήρ, Κ., Πισσαρίδης, Χ. (επιμ.) (2017), Πέρα από τη λιτότητα, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

Στο βιβλίο παρατίθεται αναλυτική βιβλιογραφία στην ελληνική και την αγγλική, που καλύπτει την θεματολογία του μαθήματος. 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

 Η διδασκαλία του μαθήματος βασίζεται σε διαλέξεις. Για τη βελτιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη διαλόγου με τους φοιτητές, κατά τη διάρκεια των διαλέξεων

διανέμονται στους φοιτητές διάφορα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία της ελληνικής οικονομίας. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής δύναται να αναλύει, να ερμηνεύει και να διερευνά διάφορα

θέματα που σχετίζονται με τις τάσεις και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.  

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

 Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με γραπτή εξέταση που πραγματοποιείται στο τέλος του εξαμήνου της τρέχουσας εξεταστικής περιόδου. Η εκπόνηση εργασιών είναι προαιρετική.