Οικονομετρία

Κωδικός: 
2313
Εξάμηνο: 
3ο
Διδάσκων: 

Θ. Μπράτης (Α-Λ)

Θ. Μπράτης (Μ-Ω)

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

 Τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα της διδακτικής διαδικασίας είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν την ικανότητα να προβαίνουν στην εκτίμηση οικονομικών υποδειγμάτων. Με κύρια επιδίωξη τη διείσδυση των φοιτητών στα γνωστικά πεδία της θεωρητικής και της εφαρμοσμένης οικονομετρίας, η διδακτική διαδικασία περιλαμβάνει δύο φάσεις.

Στην πρώτη φάση οι φοιτητές διδάσκονται το βασικό κορμό της Θεωρητικής Οικονομετρίας, όπου αναλύονται το διμεταβλητό και το πολυμεταβλητό γραμμικό υπόδειγμα παλινδρόμησης, η αυτοσυσχέτιση, η

ετεροσκεδαστικότητα, η πολυσυγραμμικότητα, οι έλεγχοι εξειδίκευσης και διαγνωστικών ελέγχων των οικονομετρικών υποδειγμάτων, τα υποδείγματα με κατανεμόμενες χρονικές υστερήσεις, ταυτοποίηση οικονομικών μοντέλων, κριτήρια επιλογής χρονικών υστερήσεων και χρήση ψευδομεταβλητών.

Η δεύτερη φάση της διδακτικής διαδικασίας αφορά την Εφαρμοσμένη Οικονομετρία. Η βασική επιδίωξη της δεύτερης φάσης είναι ο φοιτητής να αποκτήσει την ικανότητα να προβαίνει στην εκτίμηση ενός διμεταβλητού ή πολυμεταβλητού γραμμικού οικονομετρικού υποδείγματος. Η εκπόνηση οικονομετρικών εργασιών είναι προαιρετική για τους φοιτητές. Η απόκτηση βασικών γνώσεων από το πεδίο της εφαρμοσμένης οικονομετρίας, κρίνεται πολύ αναγκαία ιδίως για τους φοιτητές που προσδοκούν σε κάποιο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Οι φοιτητές του τμήματος ΟΔΕ οφείλουν να είναι ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας και γι’ αυτό θα πρέπει να έχουν ενδιατρίψει στα σημαντικότερα αντικείμενα της σύγχρονης οικονομετρικής μεθοδολογίας και έτσι να έχουν τη δυνατότητα με αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία να προβαίνουν στην διερεύνηση των διαφόρων οικονομικών φαινομένων.   

Προαπαιτήσεις                     

Ποσοτικές Μέθοδοι Ι (Γενικά Μαθηματικά για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων) και Ποσοτικές Μέθοδοι ΙΙ (Στατιστική για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων)

Περιεχόμενο του μαθήματος 

Το περιεχόμενο του μαθήματος της Οικονομετρίας συμπεριλαμβάνει το γραμμικό υπόδειγμα παλινδρόμησης, την εκτίμηση των διαστημάτων εμπιστοσύνης, την αυτοσυσχέτιση, την ετεροσκεδαστικότητα, την πολυσυγραμμικότητα, τους έλεγχους εξειδίκευσης, τους ελέγχους διάγνωσης, τα υποδείγματα με κατανεμόμενες χρονικές υστερήσεις, τα κριτήρια επιλογής χρονικών υστερήσεων, τις μεθόδους εκτίμησης πολυμεταβλητών εξισώσεων και των ψευδομεταβλητών. 

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

 Jeffrey Wooldridge, 2013, Εισαγωγή στην Οικονομετρία: Μια σύγχρονη προσέγγιση, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση

Στο βιβλίο παρατίθεται αναλυτική βιβλιογραφία, που καλύπτει όλο το φάσμα της θεωρητικής και της εφαρμοσμένης Οικονομετρίας.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

 Με τη χρήση του οικονομετρικού πακέτου EVIEWS διεξάγονται ορισμένα εργαστήρια που βασίζονται στην ανάλυση συγκεκριμένων μελετών περίπτωσης, ώστε οι φοιτητές να διδαχθούν τη μέθοδο με την οποία θα

εκπονήσουν τις οικονομετρικές τους εργασίες. Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων αναλύονται και σχολιάζονται τα θέματα που συνθέτουν το θεωρητικό υπόβαθρο του μαθήματος. Για διευκόλυνση της διδακτικής διαδικασίας δίδονται σαφείς οδηγίες αναφορικά με την εκπόνηση των εργασιών τους (π.χ. συγκέντρωση δεδομένων, εγκατάσταση EVIEWS, κ.α.). Κατόπιν συνεννόησης με τον διδάσκοντα καθηγητή, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν την εκπόνηση δικής τους οικονομετρικής εργασίας.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με γραπτή εξέταση που πραγματοποιείται στο τέλος του εξαμήνου κατά την τρέχουσα εξεταστική περίοδο. Στα πλαίσια της αξιολόγησης εντάσσεται και η εκπόνηση της προαιρετικής οικονομετρικής εργασίας.