Βιοστατιστική ΙΙ (7 ΠΜ)

Κωδικός: 
6118
Εξάμηνο: 
7ο
Μαθήματα Επιλογής

Δεδομένα επιβίωσης και χαρακτηριστικά. Συναρτήσεις χρόνου επιβίωσης  (συνάρτηση επιβίωσης, συνάρτηση βαθμού κινδύνου, μέση υπολειπόμενη  ζωή) και σχέσεις μεταξύ τους. Παραδείγματα παραμετρικών μοντέλων  χρόνου επιβίωσης: Εκθετική, Weibull, Log-logistic κτλ.Μη Παραμετρική Ανάλυση Επιβίωσης: Μέθοδοι Εκτίμησης Συναρτήσεων  Επιβίωσης: Product-Limit (Kaplan-Meier) καιNelson-Aalen Εκτιμήτριες.  Τυπικά σφάλματα, τύποι διαστημάτων  εμπιστοσύνης (plain, log, cloglog) και συμπερασματολογία. Μέθοδοι Σύγκρισης Συναρτήσεων Επιβίωσης: Έλεγχος  Logrank και γενικεύσεις. Επέκταση σε περισσότερα από 2  δείγματα.

Παραμετρική Ανάλυση Επιβίωσης: Προσαρμογή κατανομών με τη μέθοδο  μέγιστης πιθανοφάνειας. Έλεγχοι υποθέσεων, ασυμπτωτική θεωρία, τύποι διαστημάτων εμπιστοσύνης και συμπερασματολογία. Γενικεύσεις για 2 δείγματα. Ανάλυση Επιβίωσης με βοηθητικές μεταβλητές: Mοντέλo αναλογικών  κινδύνων του Cox, μερική  πιθανοφάνεια και συμπερασματολογία.  AcceleratedFailure Time μοντέλο. Ερμηνεία μοντέλων μέσω παραδειγμάτων.Bayesian Aνάλυση Eπιβίωσης και frailty. Εισαγωγή στις κλινικές δοκιμές. Designs (parallel, crossover,  cross-sectional κτλ). Μέγεθος δείγματος και ισχύς. Τreatment allocation τυχαιοποίηση, προσαρμόσιμοι σχεδιασμοί. Μέτα-ανάλυση.

Προτεινόμενη  Βιβλιογραφία

  • Μπεσμπέας (2015) Ανάλυση Επιβίωσης. Σύγγραμμα (150 σελ.).
  • Rosner, B. (2010). Fundamentals of Biostatistics. 7th International edition, Brooks/Cole – Νέα έκδοση θα βγει σύντομα.
  • Armitage, P., Berry, G. and Mathews JNS (2002). Statistical Methods in Medical Research. 4th Edition. Blackwell Science.
  • Hosmer, D. W., Lemeshow, S. and May S. (2008). Applied Survival Analysis: Regression Modeling of Time to Event Data, Second Edition, Wiley-Blackwell.
  • Friedman L.M., Furberg C.D. and DeMets, D.L. (2010). Fundamentals of Clinical Trials.  4th  edition, Springer.
  • Collett D. (2003). Modelling survival data in medical research, Second edition. Chapman and Hall.
  • J.F. Lawless (2002). Statistical Models and Methods for Lifetime Data, Second Edition. Wiley.
  • D.R. Cox and D. Oakes (1984). Analysis of survival data. Chapman and Hall.
  • S. Piantadosi (2005). Clinical Trials: A Methodological Perspective Second Edition. Wiley.

(παλιός τίτλος: Ανάλυση Επιβίωσης)

Το περίγραμμα του μαθήματος βρίσκεται εδώ.