Γραμμικά Μοντέλα (επαναληπτικό) (8 ΠΜ)

Κωδικός: 
6023
Εξάμηνο: 
5ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εισαγωγή στην παλινδρόμηση, προσαρμογή ευθείας γραμμής, εκτιμήσεις συντελεστών. Ιδιότητες εκτιμώμενων συντελεστών, μέση τιμή διακύμανση, ΔΕ, έλεγχος υποθέσεων, εκτίμηση διακύμανσης δεδομένων. Προβλεπόμενες τιμές. ANOVA ευθείας γραμμής, R^2, έλεγχος F . Εισαγωγή στη πολυμεταβλητή κανονική κατανομή. Μοντέλο πολλαπλής παλινδρόμησης. εκτιμήσεις LS, Ιδιότητες εκτιμητών. Εκτιμήσεις αναμενόμενων και προβλεπόμενων τιμών εξαρτημένης μεταβλητής, εκτιμήσεις σφαλμάτων, Partial correlation coefficient, ANOVA μοντέλου, partial F-tests, διαδοχικά F-tests. Ψευδομεταβλητές. Απλά κατάλοιπα, τυποποιημένα κατάλοιπα, studentized κατάλοιπα, έλεγχος κανονικότητας,  βασικά διαγράμματα ελέγχου υποθέσεων του μοντέλου, έλεγχοι υποθέσεων του μοντέλου. Mετασχηματισμοί, έννοια της πολυσυγγραμμικότητας, διαγνωστικοί έλεγχοι. Βηματική παλινδρόμηση, μέθοδοι forward, backward, stepwise, all possible regressions.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

  • Draper N.R. and Smith, H. (1997). Εφαρμοσμένη Ανάλυση Παλινδρόμησης, Παπαζήσης
  • Κούτρας, Μ. Και Ευαγγελάρας, Χ. (2010). Ανάλυση Παλινδρόμησης: Θεωρία και Εφαρμογές, Σταμούλης
  • Montgomery, D.C., Peck, E.A. and Vining, G.G. (2012). Introduction to Linear Regression Analysis, Wiley.
  • Weisberg, S. (2014). Applied Linear Regression, Wiley

(παλιός τίτλος: Εισαγωγή στη Γραμμική Παλινδρόμηση)

(προαπαιτούμενο για τα 6014 - Ανάλυση Διακύμανσης και Σχεδιασμός Πειραμάτων, 6176 - Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα και 6005 - Ανάλυση Δεδομένων)

Το περίγραμμα του μαθήματος βρίσκεται εδώ.