Δειγματοληψία (7 ΠΜ)

Κωδικός: 
6033
Εξάμηνο: 
4ο
Μαθήματα Επιλογής

Εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί. Πεπερασμένοι πληθυσμοί, υποπληθυσμοί, μεταβλητές. Απογραφική έρευνα, δειγματοληπτική έρευνα. Τυχαία και μη  τυχαία δειγματοληψία.  Πιθανότητες επιλογής μονάδων του πληθυσμού.  Παράμετροι πεπερασμένων πληθυσμών, εκτιμητική παραμέτρων, ιδιότητες. Δειγματοληπτικό πλαίσιο. Τεχνικές Δειγματοληψίας: Απλή τυχαία δειγματοληψία. Εκτίμηση Μέσου, Συνόλου, Λόγου και  Ποσοστού. Διαστήματα εμπιστοσύνης. Εύρεση απαιτούμενου μεγέθους δείγματος. Στρωματική δειγματοληψία. Εκτίμηση παραμέτρων. Καταμερισμός του δείγματος σε στρώματα. Σύγκριση απλής τυχαίας με στρωματική.Δειγματοληψία με ποσοστά (Quota sampling). Συστηματική δειγματοληψία. Εκτίμηση παραμέτρων και σύγκριση με άλλες  δειγματοληπτικές τεχνικές.Δείγματοληπτικά σχήματα με πιθανότητα αναλογική του μεγέθους (pps). Κατά συστάδες δειγματοληψία. Κατά συστάδες σε ένα στάδιο. Δειγματοληψία με ίση πιθανότητα και με άνιση πιθανότητα. Κατά συστάδες σε δύο στάδια. Διεξαγωγή Δειγματοληπτικής Έρευνας. Δειγματοληπτικό πλαίσιο, ερωτηματολόγιο και τρόποι συλλογής δεδομένων. Σφάλματα  δειγματοληπτικής έρευνας. Δειγματοληπτικό και μη-δειγματοληπτικό  σφάλμα. Τρόποι αποφυγής ή ελαχιστοποίησης και τρόποι διόρθωσης. Σφάλματα μη-απόκρισης (adjustment and imputation τεχνικές).

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

  • Παπαγεωργίου Ι., Θεωρία Δειγματοληψίας, 2016.
  • Sarndal, C-E., Swensson, B., Wretman, J. (1992) Model assisted survey sampling. Springer.
  • Lohr, S. (2010) Sampling: Design and Analysis. 2nd Edition. Brooks/Cole. Sengage learning.
  • Kish, L. (1965). Sampling Surveys. John Wiley & Sons. New York.
  • Barnett, V. (1974). Elements of Sampling Theory. The English Universities Press Ltd.
  • Pascal Ardilly, Yves Tillé. Sampling Methods: Exercises and Solutions.
  • Δαμιανού, Χ. (2006) Μεθοδολογία της Δειγματοληψίας. Τεχνικές και  εφαρμογές. Εκδόσεις Σοφία.
  • Ξεκαλάκη Ε. (1995) Τεχνικές Δειγματοληψίας. Σημειώσεις, Οικονομικό  Πανεπιστήμιο Αθηνών.

(παλιός τίτλος: Τεχνικές Δειγματοληψίας & Δειγματοληπτικές Έρευνες)

Το περίγραμμα του μαθήματος βρίσκεται εδώ.