Εισαγωγή στη Μηχανογραφημένη Λογιστική και Χρηματοοικονομική (7 ΠΜ)

Κωδικός: 
6163
Εξάμηνο: 
3ο
Μαθήματα Επιλογής

Παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής. Παρουσίαση και κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (κατάσταση συνολικών αποτελεσμάτων χρήσης, κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων, ισολογισμός, σημειώσεις). Παρουσίαση σταδίων λογιστικού κύκλου και βασικών λογιστικών βιβλίων (ημερολόγιο, γενικό καθολικό), ανάλυση οικονομικών γεγονότων και των συνεπειών τους στη λογιστική ισότητα, καταχώριση ημερολογιακών εγγραφών, εγγραφών προσαρμογής, εγγραφών κλεισίματος και προσδιορισμού του αποτελέσματος, κατάρτιση ισοζυγίου.Εισαγωγή στη λογιστική αποσβέσεων.Εισαγωγή στον τρόπο λειτουργίας ενός λογιστικού πληροφοριακού συστήματος, καταχώριση οικονομικών γεγονότων και παραστατικών στο σύστημα, κατάρτιση ισοζυγίου με τη χρήση λογιστικού πληροφοριακού συστήματος.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

  • Γκίκας, Δ. και Παπαδάκη Α. (2012) Χρηματοοικονομική Λογιστική, 4η έκδοση, Εκδόσεις Μπένου.
  • Μπάλλας Α. και Χέβας Δ. (2010) Εφαρμοσμένες Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Εκδόσεις Μπένου.
  • Jerry J. Weygandt, Donald E. Kieso, Paul D. Kimmel (2013) Financial Accounting, 7th edition, Wiley publications

Το περίγραμμα του μαθήματος βρίσκεται εδώ.