Εκτιμητική και Έλεγχοι Υποθέσεων (8 ΠΜ)

Κωδικός: 
6012
Εξάμηνο: 
3ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Σημειακή εκτίμηση, ιδιότητες σημειακών εκτιμητριών (συνέπεια, αμεροληψία, αποτελεσματικότητα, επάρκεια), μέθοδοι σημειακής εκτίμησης (μέθοδος των ροπών, μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων, μέθοδος μεγίστης πιθανοφάνειας). Δειγματοληψία και δειγματικές κατανομές. Διαστήματα εμπιστοσύνης για μέσες τιμές, αναλογίες και διακυμάνσεις ενός
πληθυσμού και για την διαφορά μέσων τιμών, αναλογιών και διακυμάνσεων στην περίπτωση κανονικών και μη-κανονικών πληθυσμών.
Έλεγχοι υποθέσεων, στατιστικές υποθέσεις, έλεγχοι υποθέσεων για παραμέτρους πληθυσμών όπως μέσες τιμές, αναλογίες, διακυμάνσεις, σύγκριση παραμέτρων σε δύο πληθυσμούς, επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας, παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας (p-τιμή), ισχύς ενός στατιστικού ελέγχου, καθορισμός μεγέθους δείγματος

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

• Πανάρετου Ι, Ξεκαλάκη Ε. Εισαγωγή στη Στατιστική Σκέψη Τόμος ΙΙ.

• Newbold, P., Carlson, W. and Thorne, B. 'Statistics for Business and Economics'.

• Berry, D. and Lindgren, B. ‘Statistics Theory and Methods’. • Freund, J. ‘Mathematical Statistics with applications’.

• Walpole, R., Myers, R. and Myers, S. ‘Probability and Statistics’.

• Wonnacott, T. H. and Wonnacott, R. J. Introductory Statistics. 4th edition, J. Wiley & Sons.

• Alder, H. L. and Roessler, E. B. Introduction to Probability and Statistics. 6th edition, W. H. Freeman & Company.

 

(προαπαιτούμενο για το 6023 - Γραμμικά Μοντέλα)

Το περίγραμμα του μαθήματος βρίσκεται εδώ.