Εφαρμοσμένα Γραμμικά Μοντέλα (8 ΠΜ)

Κωδικός: 
6225
Εξάμηνο: 
5ο
Μαθήματα Επιλογής

Κανονικό γραμμικό μοντέλο με τη χρήση πινάκων. Στατιστική συμπερασματολογία. LRT, γενική γραμμική υπόθεση. Τετραγωνικές μορφές, κατανομές, μέση τιμή, ανεξαρτησία τετραγωνικών μορφών. Σταθμισμένη παλινδρόμηση, μοντελοποίηση διακύμανσης. Aνάλυση ευαισθησίας. Σχεδιασμός πειραμάτων. Παραγοντικά πειράματα με ένα παράγοντα. Ανάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγοντα. Παραμετρικοποίηση sum-to-zero, παραμετρικοποίηση corner point, πίνακας σχεδιασμού, εκτιμώμενοι συντελεστές, ANOVA του μοντέλου. Contrasts και εφαρμογές πολλαπλών συγκρίσεων. Ανάλυση διακύμανσης κατά δύο παράγοντες με αλληλεπίδραση. Παραμετρικοποιήσεις, πίνακας σχεδιασμού, εκτιμώμενοι συντελεστές, ANOVA μοντέλου. Παραγοντικά πειράματα με περισσότερους από δύο παράγοντες. Ανάλυση μέσω γραμμικού μοντέλου. Πολλαπλές συγκρίσεις σε παραγοντικά πειράματα. Blocking και αύξηση της
ακρίβειας σε παραγοντικά πειράματα, μέθοδοι ANCOVA. Incomplete blocks πειράματα. confounding σε παραγοντικά πειράματα. Κλασματικά παραγοντικά πειράματα. Μοντέλα τυχαίων επιδράσεων, splitplot
πειράματα.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

  • Chatterjee, S. and Hadi, A.S. (2012). Regression analysis by example, Wiley.
  • Draper N.R. and Smith, H. (1997). Εφαρμοσμένη Ανάλυση Παλινδρόμησης, Παπαζήσης
  • Montgomery, D.C., Peck, E.A. and Vining, G.G. (2012). Introduction to Linear Regression Analysis, Wiley.
  • Montgomery, D.C. (2012). Design and analysis of experiments, Wiley.
  • Ryan, T.P. (2008). Modern regression methods, Wiley.
  • Weisberg, S. (2014). Applied Linear Regression, Wiley

Το περίγραμμα του μαθήματος βρίσκεται εδώ.