Εφαρμοσμένα Γραμμικά Μοντέλα (8 ΠΜ)

Κωδικός: 
6225
Εξάμηνο: 
5ο
Μαθήματα Επιλογής

Κανονικό γραμμικό μοντέλο με τη χρήση πινάκων. Στατιστική συμπερασματολογία. Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων και μέγιστης πιθανοφάνειας. Τετραγωνικές μορφές. Κατασκευή διαστημάτων εμπιστοσύνης και πρόβλεψης. Καλότητα της προσαρμογής, διαγράμματα. Μέθοδος ANCOVA και οι εφαρμογές της, σταθμισμένη παλινδρόμηση, μοντελοποίηση διακύμανσης, ανάλυση ευαισθησίας, μη γραμμική παλινδρόμηση με ανεξάρτητα δεδομένα. Σχεδιασμός πειραμάτων. Παραγοντικά πειράματα με ένα, δύο ή περισσότερους παράγοντες. Εφαρμογές πολλαπλών συγκρίσεων. Blocking και confounding σε παραγοντικά πειράματα. Κλασματικά παραγοντικά πειράματα. Μοντέλα τυχαίων επιδράσεων, split-plot πειράματα.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

  • Chatterjee, S. and Hadi, A.S. (2012). Regression analysis by example, Wiley.
  • Draper N.R. and Smith, H. (1997). Εφαρμοσμένη Ανάλυση Παλινδρόμησης, Παπαζήσης
  • Montgomery, D.C., Peck, E.A. and Vining, G.G. (2012). Introduction to Linear Regression Analysis, Wiley.
  • Montgomery, D.C. (2012). Design and analysis of experiments, Wiley.
  • Ryan, T.P. (2008). Modern regression methods, Wiley.
  • Weisberg, S. (2014). Applied Linear Regression, Wiley

Το περίγραμμα του μαθήματος βρίσκεται εδώ.