Μεθοδολογία Έρευνας (7 ΠΜ)

Κωδικός: 
6117
Εξάμηνο: 
8o
Μαθήματα Επιλογής

Μέθοδοι συλλογής στοιχείων: σύγχρονες μέθοδοι, επιλογή μεθόδου, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Είδη σφαλμάτων. Σχεδιασμός και δημιουργία ερωτηματολογίου. Κατασκευή κλιμάκων είδη κλιμάκων. Δείκτες αξιοπιστίας.  Παραδείγματα misuse of statistics, συζήτηση πάνω σε δημοσιεύσεις, κατασκευή ερωτηματολογίων, θέματα διεξαγωγής ερευνών (πχ εισαγωγή μεροληψίας), report writting και παρουσιάσεις. 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

  • Norman M. Bradburn, Seymour Sudman, Brian Wansink (2004) Asking Questions: The Definitive Guide to Questionnaire Design.
  • Paul P. Biemer (2004) Measurement Errors in Surveys.  Wiley.