Προχωρημένες Μέθοδοι Δειγματοληψίας (7 ΠΜ)

Κωδικός: 
6128
Εξάμηνο: 
8o
Μαθήματα Επιλογής
Διδάσκων: 

Συμβασιούχος Διδάσκοντας

Στατιστική θεωρία πεπερασμένων πληθυσμών: Πληθυσμοί, υποπληθυσμοί, μεταβλητές, παράμετροι. Τυχαία δειγματοληψία, πιθανότητες επιλογής μονάδων. Δειγματοληψία με άνισες πιθανότητες επιλογής, δειγματικά βάρη, αυτοβαρής και μη αυτοβαρής δειγματοληψία. Τυχαιοποίηση σε πεπερασμένους πληθυσμούς, εκτίμηση παραμέτρων πεπερασμένων πληθυσμών και υπολογισμός διακύμανσης εκτιμητών. Επίδραση δειγματοληπτικού σχεδιασμού. Εκτιμητική υποπληθυσμών. Εκτίμηση συνάρτησης κατανομής. Γραφική παράσταση δεδομένων δειγματοληψίας. Εκτιμητική πληθυσμιακού μεγέθους και σπανίων πληθυσμών.
Χρήση βοηθητικών πληροφοριών στην εκτιμητική: Μέθοδος γενικευμένης παλινδρόμησης (εκτιμητής λόγου, εκτιμητής παλινδρόμησης, μεταστρωματικός εκτιμητής).  Βέλτιστος εκτιμητής παλινδρόμησης.  Calibration.
Εκτίμηση διακύμανσης σε περιπλεγμένες δειγματοληψίες. Μέθοδοι επαναληπτικής δειγματοληψίας (τυχαίες ομάδες, jackknife, bootstrap).
Διαχείρηση μη δειγματοληπτικών σφαλμάτων. Μέθοδοι ρύθμισης για μη απόκριση. Ιmputation. 
 

      Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

  • Lohr, S. (2010) Sampling: Design and Analysis. 2nd Edition. Brooks/Cole. Sengage learning.
  • Sarndal, C-E., Swensson , B., Wretman , J. (1992) Model assisted survey sampling. Springer.

(παλιός τίτλος: Μοντέλα Δειγματοληπτικών Ερευνών)

Το περίγραμμα του μαθήματος βρίσκεται εδώ.