Πρόγραμμα Σπουδών

Οι βασικοί άξονες και οι βασικές αρχές του προγράμματος συνοψίζονται ως εξής:

 1. Το πρόγραμμα είναι εναρμονισμένο με την φιλοσοφία των προγραμμάτων σπουδών των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων με τα οποία συνεργάζεται το Τμήμα, αφού είναι βασισμένο στο σύστημα μεταφοράς εκπαιδευτικών μονάδων ECTS (European Credit Transfer System). Βάση στο σύστημα αυτό αποτελεί η Πιστωτική Μονάδα (ΠΜ). Σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί ένας αριθμός ΠΜ που αναφέρεται στο πρόγραμμα.
 2. Για τον καθορισμό των ΠΜ κάθε μαθήματος, λαμβάνονται υπόψη οι συνολικές απαιτήσεις του μαθήματος (διαλέξεις, εργασίες, απαιτούμενη προετοιμασία κ.λ.π.).
 3. Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και του απονέμεται τίτλος σπουδών όταν εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών που αντιστοιχούν σε, τουλάχιστον, 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η κατοχύρωση γίνεται είτε με Επιτυχή Εξέταση ή με Απαλλαγή ή με Αναγνώριση ή ως Erasmus.
 4. Σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε 60 ΠΜ.
 5. Τα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος είναι 14.
 1. Τα μαθήματα του προγράμματος χωρίζονται σε 2 βασικές κατηγορίες: 

α) 14 υποχρεωτικά μαθήματα  τα οποία υποχρεούνται να παρακολουθήσουν όλοι οι φοιτητές του Τμήματος και

    β)  μαθήματα επιλογής τα οποία διακρίνονται σε:

 • μαθήματα που προσφέρονται από το Τμήμα Στατιστικής και
 • μαθήματα που προσφέρονται από άλλα Τμήματα του Ιδρύματος.
 1. Τα υποχρεωτικά μαθήματα προσφέρονται στα 6 πρώτα εξάμηνα σπουδών (8 στο α’ έτος, 4 στο β’ έτος και 2 στο γ’ έτος), ώστε ο φοιτητής να αποκτήσει το απαραίτητο υπόβαθρο για να διαμορφώσει τις επιλογές του στη συνέχεια.
 2. Στα 2 τελευταία εξάμηνα δεν υπάρχουν υποχρεωτικά μαθήματα. Έτσι, δίνεται ευελιξία στον φοιτητή να διαμορφώσει ένα πρόγραμμα σπουδών, το οποίο θα καλύπτει μεν τις βασικές γνώσεις Στατιστικής (όπως αυτές παρέχονται από τα υποχρεωτικά μαθήματα Στατιστικής), αλλά ταυτόχρονα θα του δίνει την ευκαιρία διαμόρφωσης ενός προγράμματος που να ικανοποιεί τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά του.
 3. Στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α’ + Β’) ο φοιτητής μπορεί να εγγραφεί σε μαθήματα των οποίων οι ΠΜ δεν υπερβαίνουν τις 30 ανά εξάμηνο.

  Στα εξάμηνα Γ’, Δ’, Ε' και ΣΤ', ο φοιτητής μπορεί να εγγραφεί σε μαθήματα των οποίων οι ΠΜ δεν υπερβαίνουν τις 40 ανά εξάμηνο.

  Στα εξάμηνα Ζ’ και Η’, ο φοιτητής μπορεί να εγγραφεί σε μαθήματα των οποίων οι ΠΜ δεν υπερβαίνουν τις 48 ανά εξάμηνο. Σε αυτά τα εξάμηνα, μπορεί να υπάρξει υπέρβαση μόνο για την «Πρακτική Άσκηση».

  Όπως και μετά το 4ο έτος, ο φοιτητής μπορεί να εγγραφεί σε μαθήματα των οποίων οι ΠΜ δεν υπερβαίνουν τις 48 ανά εξάμηνο. Μπορεί να υπάρξει υπέρβαση μόνο για την «Πρακτική Άσκηση».

  Συγκεκριμένα, τα όρια δηλώσεων ανά έτος σπουδών εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Όρια Δηλώσεων

Έτος Σπουδών

Χειμερινό εξάμηνο

Εαρινό εξάμηνο

Α’

30 ΠΜ

30 ΠΜ

Β’

40 ΠΜ

40 ΠΜ

Γ’

40 ΠΜ

40 ΠΜ

Δ’

48 ΠΜ + Πρακτική Άσκηση

48 ΠΜ + Πρακτική Άσκηση

Ε’ και πάνω

48 ΠΜ + Πρακτική Άσκηση

48 ΠΜ + Πρακτική Άσκηση

 1. Στις επιλογές μαθημάτων για εγγραφή σε κάθε εξάμηνο (δηλώσεις μαθημάτων) πρέπει να προηγούνται τα υποχρεωτικά μαθήματα προηγουμένων εξαμήνων στα οποία ο φοιτητής δεν έχει εξεταστεί με επιτυχία, και τα οποία προσφέρονται το συγκεκριμένο εξάμηνο.
 2. Υπάρχει η πρόβλεψη των προαπαιτούμενων μαθημάτων. Ειδικότερα, το μάθημα «Εκτιμητική - Έλεγχοι Υποθέσεων» του Γ’ εξαμήνου είναι προαπαιτούμενο για το μάθημα «Γραμμικά Μοντέλα» του Δ’ εξαμήνου. Το μάθημα «Γραμμικά Μοντέλα» του Δ’ εξαμήνου είναι προαπαιτούμενο για τα μαθήματα «Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα» του Ε’ εξαμήνου και «Ανάλυση Δεδομένων» του ΣΤ’ εξαμήνου.
 3. Εκτός των 14 υποχρεωτικών μαθημάτων που αντιστοιχούν σε 108 ΠΜ,  για την συμπλήρωση των υπολοίπων απαιτούμενων ΠΜ, ο φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 72 ΠΜ από τα μαθήματα επιλογής που προσφέρονται από το Τμήμα. Οι υπόλοιπες 60 ΠΜ που απομένουν για την απόκτηση του πτυχίου μπορούν να προέλθουν είτε από μαθήματα επιλογής του Τμήματος, είτε από μαθήματα που προσφέρονται από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου.
 4. Ο πίνακας των προσφερομένων μαθημάτων ανακοινώνεται κάθε έτος ανάλογα με τη διαθεσιμότητα διδασκόντων. Μαθήματα επιλογής μπορούν να μην δοθούν κάποια χρονιά αν δεν υπάρχει διαθέσιμος διδάσκων.
 5. Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα με την απόκτηση του πτυχίου του να λάβει βεβαίωση γνώσης Η/Υ, ισοδύναμη με το ECDL στο δημόσιο, εφόσον κατά τη διάρκεια των σπουδών του εξετασθεί επιτυχώς σε τέσσερα από τα παρακάτω μαθήματα:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Τίτλος Μαθήματος

Τμήμα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΜΕ R

ΣΤΑΤ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ R

ΣΤΑΤ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΣΤΑΤ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

ΣΤΑΤ

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΕΤ

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΛΗΡ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΛΗΡ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΛΗΡ

 1. Δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.  
 2. Τέλος, δίνεται η ευκαιρία στους φοιτητές να παρακολουθήσουν μαθήματα για ένα εξάμηνο σε κάποιο αντίστοιχο Τμήμα σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού μέσω του προγράμματος ERASMUS+. Τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν επιτυχώς αντιστοιχίζονται με μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος και αναγράφονται στην αναλυτική βαθμολογία των φοιτητών. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία φοιτητικής κινητικότητας μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΟΠΑ, εδώ

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Α’ Εξάμηνο

Β’ Εξάμηνο

 • Πιθανότητες Ι  (Υ) – 7,5 Π.Μ.
 • Μαθηματικός  Λογισμός Ι (Υ) – 7,5 Π.Μ.
 • Γραμμική Άλγεβρα Ι (Υ)  – 7,5 Π.Μ.
 • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό  με R (Υ) – 7,5 Π.Μ.
 • Πιθανότητες ΙΙ (Υ) – 7,5 Π.Μ.
 • Μαθηματικός Λογισμός ΙΙ (Υ) – 7,5 Π.Μ.
 • Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ (Υ) – 7,5 Π.Μ.
 • Εισαγωγή  στις Πιθανότητες και  Στατιστική με R (Υ) – 7,5 Π.Μ.

Γ’ Εξάμηνο

Δ’ Εξάμηνο

 • Εκτιμητική και Έλεγχοι Υποθέσεων (Υ) – 8 Π.Μ.
 • Στοχαστικές Διαδικασίες Ι (Υ) – 8 Π.Μ.
 • Εισαγωγή στη Μαθηματική Ανάλυση – 7 Π.Μ.
 • Δημογραφική Στατιστική – 7 Π.Μ.
 • Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη – 7 Π.Μ.
 • Εισαγωγή στη Μηχανογραφημένη Λογιστική και Χρηματοοικονομική – 7 Π.Μ.
 • Γραμμικά Μοντέλα (Υ) – 8 Π.Μ.
 • Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών (Υ) – 8 Π.Μ.
 • Εκτιμητική-Έλεγχοι Υποθέσεων (Υ) (επαναλ.) – 8 Π.Μ.
 • Δειγματοληψία – 7 Π.Μ.
 • Μαθηματικές Μέθοδοι – 7 Π.Μ.
 • Αναλογιστικά  Ι – 7 Π.Μ.

Ε’ Εξάμηνο

ΣΤ’ Εξάμηνο

 • Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα (Υ) – 8 Π.Μ.
 • Γραμμικά Μοντέλα (Υ) (επαναλ.) – 8 Π.Μ.
 • Εφαρμοσμένα Γραμμικά Μοντέλα – 8 Π.Μ.
 • Στατιστική κατά Bayes  – 7 Π.Μ.
 • Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας  – 7 Π.Μ.
 • Θεωρητική Στατιστική – 8 Π.Μ.
 • Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα –7 Π.Μ.
 • Ανάλυση Δεδομένων (Υ) – 8 Π.Μ.
 • Προσομοίωση – 7 Π.Μ.
 • Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση – 8 Π.Μ.
 • Βιοστατιστική I – 7 Π.Μ.
 • Θεωρία Πιθανοτήτων – 8 Π.Μ.
 • Επίσημες Στατιστικές – 7 Π.Μ.

Ζ’ Εξάμηνο

Η’ Εξάμηνο

 • Στατιστική Μάθηση – 8 Π.Μ.
 • Βιοστατιστική ΙΙ   – 7 Π.Μ.
 • Οικονομετρία – 8 Π.Μ.
 • Στοχαστικές Διαδικασίες ΙΙ – 8 Π.Μ.
 • Αναλογιστικά ΙΙ – 7 Π.Μ.
 • Μέθοδοι Μπεϋζιανής Συμπερασματολογίας – 7 Π.Μ. 
 • Ειδικά Θέματα Στατιστικής και
  Πιθανοτήτων*
 • Διπλωματική Εργασία – 8 Π.Μ.
 • Πρακτική Άσκηση – 6 έως 14 Π.Μ.
 • Ανάλυση Κατηγορικών Δεδομένων – 8 Π.Μ.
 • Προχωρημένες Μέθοδοι Δειγματοληψίας – 7 Π.Μ.
 • Στατιστικές Μέθοδοι για το Περιβάλλον και την      Οικολογία – 8 Π.Μ.
 • Αριθμητικές Μέθοδοι στη Στατιστική  – 7 Π.Μ.
 • Μη Παραμετρική Στατιστική – 8 Π.Μ.
 • Μεθοδολογία Έρευνας– 7 Π.Μ.
 • Ειδικά Θέματα  Στατιστικής και Πιθανοτήτων: Εισαγωγή στη Θεωρία Μέτρου με
  Αναφορές στις Πιθανότητες και τη Στατιστική - 7 Π.Μ.
 • Ειδικά Θέματα Στατιστικής και Πιθανοτήτων : Θεωρία Αποφάσεων - 7 Π.Μ.
 • Ειδικά Θέματα  Στατιστικής και Πιθανοτήτων: Ποσοτικές Μέθοδοι στα Συνταξιοδοτικά και την Κοινωνική Ασφάλιση - 7 Π.Μ.
 • Διπλωματική Εργασία – 8 Π.Μ.
 • Πρακτική Άσκηση – 6 έως 14 Π.Μ.

Σημειώσεις:

 • Μαθήματα που δεν θα προσφερθούν στο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 σημειώνονται με αστερίσκο (*).
 • Τα μαθήματα επιλογής προσφέρονται μόνο αν υπάρχει διαθέσιμος διδάσκων.
 • Για όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα προβλέπονται φροντιστηριακά μαθήματα. Επίσης, φροντιστήρια θα γίνονται, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, και σε μαθήματα επιλογής.
 • Όλα τα μαθήματα έχουν 4 ώρες διδασκαλίας και 2 ώρες φροντιστηρίου (όπου προβλέπεται).
 • Ο τρόπος εξέτασης των μαθημάτων καθορίζεται από το διδάσκοντα και μπορεί να περιλαμβάνει εργασίες, ασκήσεις, προόδους, κ.λπ.
 • Ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει και μαθήματα από κατάλογο μαθημάτων που προσφέρουν τα άλλα Τμήματα.
Ο πλήρης oδηγός σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 βρίσκεται εδώ.

Ο πλήρης oδηγός σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 βρίσκεται εδώ.

Ο πλήρης oδηγός σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2019- 20 βρίσκεται εδώ.

Ο πλήρης oδηγός σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2020- 21 βρίσκεται εδώ.