Εξετάσεις Πιθανότητες ΙΙ

Πληροφορούνται οι φοιτητές/τριες που πρόκειται να εξεταστούν στο μάθημα Πιθανότητες ΙΙ (16/06/2021, 11:00-13:00) ότι:

1. Από ΑΓΑΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ (6200001) μέχρι και ΓΑΖΗ ΜΑΡΙΝΑ (6190016) το link για την εξέταση είναι:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aZXUMGmk0vSRz-gGi-WUyov9J7kZ8SoxQkyps3q-nD2w1%40thread.tacv2/1623142322747?context=%7b%22Tid%22%3a%22ad5ba4a2-7857-4ea1-895e-b3d5207a174f%22%2c%22Oid%22%3a%2241716e0a-18a6-4ae2-bb4f-01c596cafbdb%22%7d

2. Από ΓΑΛΑΝΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (6160015) μέχρι και ΖΗΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (6180028) το link για την εξέταση είναι:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzRjYjUzZDktNzkxYi00NDM1LTliNmMtMTJlYTBmZDM5Mzli%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ad5ba4a2-7857-4ea1-895e-b3d5207a174f%22%2c%22Oid%22%3a%222d5543d9-a913-45b9-8e56-90f504552946%22%7d

3. Από ΖΥΓΟΥΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (6200030) μέχρι και ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (6200051) το link για την εξέταση είναι:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTlkMDMzOWItZGUwMi00ZjBiLWFiZjItNDc5NDc1YjRjOWQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ad5ba4a2-7857-4ea1-895e-b3d5207a174f%22%2c%22Oid%22%3a%22672fb65e-b21e-4cdb-a84f-77d21cd36a22%22%7d

4. Από ΚΟΥΛΙΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (6020018) μέχρι και ΜΠΑΚΟΔΗΜΑ ΘΕΑΝΩ (6190085) το link για την εξέταση είναι:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTk3ODg1MDItOWEyMC00Yjk3LTgzMzgtMzcyZWE4MmQxYjE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ad5ba4a2-7857-4ea1-895e-b3d5207a174f%22%2c%22Oid%22%3a%22f4748f10-47df-4de1-a6d5-8f3fa05d5b88%22%7d

5. Από ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (6200071) μέχρι και ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (6200091) το link για την εξέταση είναι:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Nzg0YjE4OWYtMjEyNS00NGY4LWIwYzUtMDMxYjY4MjIyNDlj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ad5ba4a2-7857-4ea1-895e-b3d5207a174f%22%2c%22Oid%22%3a%22f14fb959-060c-4fd9-a278-4680b9345651%22%7d

6. Από ΠΑΣΑΠΝΟΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (6200093) μέχρι και ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ (6180105) το link για την εξέταση είναι:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDhhMGFhYzctMGQwNC00YTAxLTliNTItMGM3NDZkNmFjZmVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ad5ba4a2-7857-4ea1-895e-b3d5207a174f%22%2c%22Oid%22%3a%2231590587-d421-476d-aabb-5baf55d144e5%22%7d

7. Από ΣΧΟΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (6200112) μέχρι και ΨΑΡΡΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ (6190138) το link για την εξέταση είναι:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDg3NDk1M2YtYWU0YS00NTJjLTg5OTctNDMxNGU2MzdjYWY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ad5ba4a2-7857-4ea1-895e-b3d5207a174f%22%2c%22Oid%22%3a%22ac658d23-82f4-48f4-9abf-78082b2508f8%22%7d