Ποσοτικές Μέθοδοι στην Λήψη Αποφάσεων

Ποσοτικές Μέθοδοι στην Λήψη Αποφάσεων

Στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει στους φοιτητές μια ευρεία και σε βάθος κάλυψη των ποσοτικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην σύγχρονη θεωρία λήψης αποφάσεων καθώς και να τους εισαγάγει σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του φάσματος των εφαρμογών της. Το πρόγραμμα δίνει έμφαση και στην εφαρμογή της πληροφορικής στην θεωρία αυτή, με την εισαγωγή ειδικών μαθημάτων, θεωρητικών και εργαστηριακών, τα οποία σχετίζονται με τις υπολογιστικές τεχνικές οι οποίες απαιτούνται για την επίλυση των προβλημάτων. Το πρόγραμμα είναι Μερικής Φοίτησης, και απευθύνεται κυρίως σε εργαζόμενους φοιτητές, λειτουργώντας για 2 ημέρες την εβδομάδα, τις απογευματινές ώρες, για διευκόλυνση των φοιτητών. Η διάρκεια του είναι 4 εξάμηνα και περιλαμβάνει και υποχρεωτική διατριβή, σε συνεργασία με κάποιο σύμβουλο καθηγητή. Όπου είναι δυνατόν, το θέμα της διατριβής μπορεί να σχετίζεται και με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του φοιτητή και το αντικείμενο της εργασίας του. Το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη σημασία τόσο στις εφαρμογές όσο και στο καθαρά ακαδημαϊκό μέρος και η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Απόφοιτοι του προγράμματος με υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις έχουν την δυνατότητα να συνεχίσουν σε Διδακτορικές Σπουδές. Οι διαλέξεις γίνονται απο μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ή άλλων Πανεπιστημίων, το ερευνητικό έργο των οποίων άπτεται των θεμάτων του προγράμματος. Παράλληλα, για ορισμένα απο τα μαθήματα που είναι πιο εφαρμοσμένα, μπορεί να προσκληθούν εισηγητές απο εταιρείες ή τον ευρύτερο ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, οι οποίοι όμως πληρούν τα ακαδημαϊκά standards (π.χ. είναι κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου), για να παρουσιάσουν θέματα στα οποία έχουν εμπειρία. Το Τμήμα παρέχει πρόσβαση σε άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια υπολογιστών τα οποία και χρησιμοποιούνται για τις διδακτικές και τις ερευνητικές ανάγκες των φοιτητών. Επίσης παρέχει πρόσβαση στην βιβλιοθήκη του Ιδρύματος, που είναι πλούσια σε έντυπο και ψηφιακό υλικό σχετικό με το αντικείμενο του Προγράμματος. Οι φοιτητές, εφόσον επιθυμούν, μπορεί να λάβουν μέρος στο Ετήσιο Θερινό Σχολείο στα Στοχαστικά Χρηματοοικονομικά που διοργανώνει το Τμήμα Στατιστικής, καθώς και σε όλες τις ακαδημαϊκές εκδηλώσεις του Τμήματος π.χ. Σεμινάρια, Ημερίδες κλπ. Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορεί να απασχοληθούν σε εξειδικευμένες θέσεις σε τράπεζες σχετικές με την διαχείριση κινδύνου, σχεδιασμό χαρτοφυλακίου κλπ, σε εταιρείες εφοδιαστικής, σε θέσεις στρατηγικού σχεδιασμού σε οργανισμούς και εταιρείες κλπ.

Απευθύνεται:

Οι υποψήφιοι μπορεί να είναι απόφοιτοι τμημάτων Στατιστικής, Μαθηματικών, Φυσικής, Πολυτεχνικών Σχολών κλπ. οι οποίοι έχουν καλό υπόβαθρο σε ποσοτικές τεχνικές και επιθυμούν όμως να γνωρίσουν την εφαρμογή των εννοιών που ξέρουν στην θεωρία αποφάσεων και να ασχοληθούν με τους τομείς εφαρμογής της στην πράξη. Μπορεί επίσης να είναι απόφοιτοι τμημάτων Οικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων κλπ. που γνωρίζουν τους τομείς εφαρμογών αλλά επιθυμούν να μάθουν τις ποσοτικές τεχνικές που είναι απαραίτητες για να ασχοληθούν αποτελεσματικά και ουσιαστικά με τον χώρο αυτό. Τα μαθήματα είναι σχεδιασμένα προσεκτικά και με τρόπο ώστε και οι δύο αυτές κατηγορίες υποψηφίων να βρίσκουν ενδιαφέρον το πρόγραμμα και να ωφελούνται ουσιαστικά απο αυτό. Στο πρόγραμμα γίνονται επίσης δεκτοί και απόφοιτοι ΑΤΕΙ η απόφοιτοι Στρατιωτικών Σχολών.

Κόστος και διάρκεια προγράμματος:

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα και εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας. Tο συνολικό κόστος του προγράμματος είναι 5.500 ευρώ.

Πρόγραμμα μαθημάτων:

Δύο φορές την εβδομάδα 6-9 μμ.

Αιτήσεις - Εγγραφές

Η προκήρυξη του προγράμματος για κάθε Ακαδημαϊκό Έτος δημοσιεύεται εδώ.

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές και σε ηλεκτρονική μορφή από τη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος (τηλ. 210-8203681, τηλ/fax:210-8203692, e-mail:masterst@aueb.gr ).

Για την αξιολόγηση της αίτησης απαιτείται κατάθεση τέλους 30 € στον λογαριασμό διδάκτρων του Προγράμματος: Εθνική Τράπεζα 110/48008269, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΟΠΑ (IBAN GR 2901101100000011048008269).

Μετά την επιλογή οι νεοεισαχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών εντός του χρονικού διαστήματος που θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος αμέσως μετά την γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων, για εγγραφή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.